Катедра "Артилерия"

Началник: полк. доц. д-р инж. Станчо Станчев
Специалист: Димитринка Георгиева
Телефон за връзка: (054) 801 040 / вътр. 54261, 54262, 54263 и 54245
e-mail: kat_artilery@aadcf.nvu.bg

История на катедрата

Катедра „Артилерия” съществува със създаването на Факултет „Артилерия, Противовъздушна отбрана и Комуникационни и информационни системи” в състава на НВУ „Васил Левски” от 25 юни 2002 г. Тя се явява приемник на катедри: „Тактика”, „Артилерийска стрелба и управление на огъня” и „Геодезия” на бившето ВВУАПВО „Панайот Волов” гр. Шумен. Същата е основен фактор в обучението на курсанти, студенти и специализанти във факултет „Артилерия, ПВО и КИС”.

Катедра „Артилерия” извършва обучение на:

 • курсанти в образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ – по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“, военни специализации:
  • „Полева артилерия“;
  • Артилерийско инструментално разузнаване .
 • Обучение на специализанти в курсове за следдипломна квалификация съгласно наредба Н19/2010г. на Министерство на отбраната:
  • курсове за длъжностна квалификация:
   • „Командир на артилерийска батарея“;
   • „Офицер от щаб на артилерийски дивизион“;
   • „Офицер по огневата поддръжка на механизиран батальон“;
   • „Началници на предни наблюдателни постове“;
  • курсове за целева квалификация:
   • „Подготовка на сержанти (старшини) за заемане на длъжности в структурите на НАТО”;
 • Обучение на докторанти за придобиване на образователна и научна степен (ОНС) „доктор“ по докторски програми:
  • „ Организация и управление на въоръжените сили“;

Специалности:

1. По специалността “Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” катедрата извършва обучение по специализация „полева артилерия”. Обучаемите придобиват висше образование от професионално направление „Военно дело” и професионална квалификация „Офицер от полевата артилерия“ и висше образование по специалността „Компютърни технологии за проектиране”, на образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление „Комуникационна и компютърна техника” в област на висшето образование „Технически науки”.

2. По специалността “Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” катедрата извършва обучение и по специализация „Артилерийско инструментално разузнаване”. Обучаемите придобиват висше образование от професионално направление „Военно дело” и професионална квалификация „Офицер от полевата артилерия“ и висше образование по специалността „Компютърни технологии за проектиране”, на образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление „Комуникационна и компютърна техника” в област на висшето образование „Технически науки”.

 

Академичният състав на катедрата се състои от:

- Професор -  1;
- Доценти – 2;
- Главни асистенти – 1;
- Асистенти – 2.

Звание, име, презиме и фамилия Научна длъжност Електронен адрес
1 полк. проф. д-р инж. Сашо Стефанов Евлогиев професор sevl@abv.bg
2 полк. доц. д-р инж. Станчо Георгиев Станчев доцент stanchev_sg@abv.bg
3 полк. доц. д-р инж. Дилян Кирилов Марков доцент dilyanmarkov@abv.bg
4 подп. д-р инж. Калоян Атанасов Илиев гл. асистент kacho_78@abv.bg
5 м-р инж. Боян Васков Александров асистент baleksandrov@abv.bg
6 ст. л-т Ивелин Ганчев Кацев асистент katsevi@abv.bg

 

Дисциплини преподавани в катедра „ОУТП от ПА”

 1. Военна история
 2. Лидерска подготовка
 3. Теоретични обосновки на огневото поразяване
 4. Компютърни симулации на тактически учения
 5. Специализирани компютърни системи
 6. Тактика на полевата артилерия и експлоатация на артилерийски системи
 7. Артилерийска стрелба и управление огъня на артелерийските подразделения
 8. Артилерийско разузнаване
 9. Топогеодезия и метеорологично осигуряване
 10. Бойно и логистично осигуряване на полевата артилерия
 11. Щабни процедури и работа на щабовете
 12. Операции различни в отговор на кризи
 13. Полево обучение
 14. Тактически учения и симулации
 15. Практическа подготовка (стаж)
Страницата е обновена на 14 декември 2020, 18:48 часа
Назад
Върни се горе