Катедра "Артилерия"

Началник: подп. доц. д-р инж. Станчо Станчев
Специалист: Димитринка Георгиева
Телефон за връзка: (054) 801 040 / вътр. 54261, 54262, 54263 и 54245
e-mail: kat_outp_pa@aadcf.nvu.bg

История на катедрата

Катедра „Артилерия” съществува със създаването на Факултет „Артилерия, Противовъздушна отбрана и Комуникационни и информационни системи” в състава на НВУ „Васил Левски” от 25 юни 2002 г. Тя се явява приемник на катедри: „Тактика”, „Артилерийска стрелба и управление на огъня” и „Геодезия” на бившето ВВУАПВО „Панайот Волов” гр. Шумен. Същата е основен фактор в обучението на курсанти, студенти и специализанти във факултет „Артилерия, ПВО и КИС”.

Катедра „Артилерия” извършва обучение на:

 • курсанти в образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ – по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“, военни специализации:
  • „Полева артилерия“;
 • Обучение на специализанти в курсове за следдипломна квалификация съгласно наредба Н19/2010г. на Министерство на отбраната:
  • курсове за длъжностна квалификация:
   • „Командир на артилерийска батарея“;
   • „Офицер от щаб на артилерийски дивизион“;
   • „Офицер по огневата поддръжка на механизиран батальон“;
   • „Началници на предни наблюдателни постове“;
  • курсове за целева квалификация:
   • „Подготовка на сержанти (старшини) за заемане на длъжности в структурите на НАТО”;
 • Обучение на докторанти за придобиване на образователна и научна степен (ОНС) „доктор“ по докторски програми:
  • 05.12.01 „ Организация и управление на въоръжените сили“;

Специалности:

По специалността “Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” катедрата извършва обучение по специализация „полева артилерия”. Обучаемите придобиват висше образование от професионално направление „Военно дело” и професионална квалификация „Офицер от полевата артилерия“.

Випускникът притежава знания и умения:

 •  организацията и начините за използване на артилерийските подразделения от Българската армия;
 •  общите положения от тактиката на рода войска при подготовката и воденето на различни видове бойни действия от общовойсковите подразделения;
 •  основите на управлението при кризи и участието на подразделенията в операции, различни от война;
 •  основните щабни процедури и стандартизационни документи на НАТО;
 •  теорията на стрелбата, подготовката и правилата за стрелба с артилерийските, реактивните и противотанковите комплекси и системи;
 •  основите на устройството и действието на механизмите на артилерийските, реактивни и противотанковите комплекси и системи;
 •  интегрираните системи за управление на войските, въоръжението и техниката;

 

Учебно материална база:

Катедрата разполага с богата и уникална за страната учебно-материална база, като: автоматизиран артилерийски кабинет (полигон), специализирани кабинети 7 бр., полигонна база (Бештепе и Дивдядово) и артилерийски полигон „Марково”.
 

Академичният състав на катедрата се състои от:

- Доценти – 2;
- Главни асистенти – 1;
- Асистенти – 2.

Звание, име, презиме и фамилия Научна длъжност Електронен адрес
1 полк. инж. проф. д-р Сашо Стефанов Евлогиев доцент sevl@abv.bg
2 подп. инж. доц. д-р Станчо Георгиев Станчев доцент stanchev_sg@abv.bg
3 подп. д-р инж. Дилян Кирилов Марков гл. асистент dilyanmarkov@abv.bg
4 м-р д-р инж. Калоян Атанасов Илиев асистент kacho_78@abv.bg
5 м-р инж. Боян Васков Александров асистент baleksandrov@abv.bg
6 л-т Ивелин Ганчев Кацев докторант katsevi@abv.bg

 

 

Дисциплини преподавани в катедра „ОУТП от ПА”

 1. Военна география
 2. Военна история
 3. Лидерска подготовка
 4. Теоретични обосновки на огневото поразяване
 5. Компютърни симулации на тактически учения
 6. Специализирани компютърни системи
 7. Тактика на полевата артилерия
 8. Бойно и логистично осигуряване на полевата артилерия
 9. Щабни процедури и работа на щабовете
 10. Операции различни в отговор на кризи
 11. Артилерийско разузнаване
 12. Бойно и логистично осигуряване на полевата артилерия
 13. Теоретични обосновки на огневото поразяване
 14. Артилерийска стрелба
 15. Управление огъня на артилерийските подразделения
 16. Експлоатация на артилерийски системи
 17. Полево обучение
 18. Топогеодезия и метеорологично осигуряване
 19. Практическа подготовка (стаж)
 20. Тактически учения и симулации
Страницата е обновена на 21 май 2018, 16:36 часа
Назад
Върни се горе