Научна конференция с международно участие

НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
Факултет “Артилерия, ПВО и КИС”
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
ДИРЕКЦИЯ „СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА“ – МО
ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА „ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”
НАЦИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО КОМПЮТЪРНА ВИРУСОЛОГИЯ - БАН
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕП. К. ПРЕСЛАВСКИ“


КИБЕРСИГУРНОСТТА В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО

20 - 21  април 2017 г

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Съпредседатели:
бриг. ген. Пламен Богданов
началник на Националния военен университет „В. Левски“
полк. проф. д-р инж. Сашо Евлогиев
декан на Факултет "Артилерия, ПВО и КИС"
г-н Васил Ризов
зам.-председател на Държавната комисия по сигурността на информацията
полк. Йосиф Атанасов,
директор на Дирекция „Сигурност на информацията“ - МО
проф. д-р инж. Иван Цонев
декан на Факултет по технически науки – Шуменски университет


Членове:
проф. д.в.н. Манол Млеченков
доц. д-р Димитрина Полимирова
полк. доц. д-р Николай Стоянов
полк. доц. д-р Дилян Димитров
доц. д.н. Жанета Ташева
доц. д-р Маргарита Василева
доц. д-р Николай Досев

Научен секретар:
доц. д-р Христо Десев

Рецензенти:
проф. д.в.н. Манол П. Млеченков – направление „Информационна сигурност“
доц. д-р Велико П. Петров
– направление „Държава и сигурност“
доц. д-р Георги Н. Мазаджиев - направление „Информационна сигурност“
доц. д-р Жанета Н. Ташева - направление „Информационна сигурност“
доц. д-р Николай Й. Досев - направление „Държава и сигурност“

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

I. НАУЧНИ СЕКЦИИ

1. Държава и сигурност
2. Информационна сигурност
3. Студентско-докторантска секция

II. ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Съвременни тенденции в развитието на сис-темите за киберзащита.
2. Криптографски и стеганографски модели за защита на информационните системи.
3. Хардуерни и софтуерни технологии за защи-та на информацията.
4. Управление на системите за информационна сигурност.

Работни езици - български, английски и руски

СРОКОВЕ

1. Заявки за участие и пълният текст на докладите се приемат до 31.03.2017 г. на e-mail адрес:
                                security_conference@aadcf.nvu.bg

2. Информиране на участниците за становищата на рецензентите чрез имейл, посочен в заявката – до 10.04.2017 г.

3. Внасяне на таксата – до 14.04.2017 г.

4. Програмата на конференцията ще бъде публикувана до 14.04.2017 г. на сайта www.aadcf.nvu.bg и предоставена на участниците при регистрацията им.

5. РЕГИСТРАЦИЯ за участие на 20.4.2017 г. от 09.30 до 10.30 ч. във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“.

6. НАЧАЛО на пленарното заседание – 11 ч. на 20.04.2017 г.

ТАКСИ

1. Таксата за право на участие в Научна сесия 2017 и публикуване на един доклад е 60 лв. В таксата са включени: делегатски комплект, кафе пауза, коктейл и електронен сборник „Научни трудове“ на CD.

3. За всеки следващ доклад (до три доклада на участник) се заплаща допълнителна такса от 10 лв.

4. Съавтор на доклад, неучастващ в сесията, но желаещ да получи електронен сборник, заплаща 10 лв.

5. Студенти и курсанти не заплащат такса за участие. Желаещите да получат електронен сборник заплащат такса от 10 лв.

6. Сумата се превежда по сметката на Факултет “Артилерия, ПВО и КИС” – Шумен:
    Превежда се по банкова сметка:
        при банка ОББ – клон Шумен
        IBAN: BG82 UBBS 8002 3106 0319 02
        BIC: UBBS BGSF
        за Научна конференция 2017

7. Допуска се заплащане и по време на регистрацията, като таксата за участие в този случай е 55 лв. за един доклад и 5 лв. за всеки следващ.

 

ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Рецензираните научни доклади, отговарящи на изискванията за техническото им оформяне, ще бъдат публикувани в електронен сборник „Научни трудове” на CD.


АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Шумен 9713
ул. “Карел Шкорпил” № 1
НВУ “Васил Левски”
Факултет “Артилерия, ПВО и КИС”
за Научна конференция

Телефони за справки:
(054) 80 10 40, вътр. 54280, 54284, 54225

Лице за връзка:
Лице за връзка:
Светлана Зотова,
сл. тел. 54225, GSM: 0887238058,
e-mail: security_conference@aadcf.nvu.bg


Изисквания за техническото оформление на докладите

Заявка за участие

 

 

 

 

 

Страницата е обновена на 14 декември 2018, 12:00 часа
Назад
Върни се горе