Обучение на студенти

Специалност "Електронни системи за наблюдение, охрана и контрол"

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър”

Професионална квалификация „Инженер по комуникации”

Форма на обучение – редовна и задочна

Срок на обучение – 4 години (8 семестъра)

 

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

По специалността “Електронни системи за наблюдение, охрана и контрол” се предвижда обучение с основна интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование от професионално направление “Комуникационна и компютърна техника” в област на висшето образование “Технически науки”.

Обучението е насочено за реализиране концепцията за оптимално хармонизиране на подготовката на випускника с цел получаване на базова компетентност, знания и умения в областта на системите за наблюдение, охрана и контрол. Програмата за обучение е предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за реализация в конкурентна среда и в едно общество на знанието с европейско измерение.

Випускникът трябва да има следните ключови компетенции:

 • да владее ефективно и рационално системите за наблюдение, охрана и контрол;
 •  да владее общи и професионални комуникативни умения;
 • да ползва чужд език;
 • да познава и спазва правилата за здравословен и безопасен труд.

Учебният план за обучение по специалността “Електронни системи за наблюдение, охрана и контрол”  е с общ хорариум 2640 учебни часа, от които 920 часа лекции и 1720 часа упражнения. Структуриран е в 5 модула, като във всеки модул учебните дисциплини са обособени в задължителен, избираем и факултативен блок, в които са включени 41 дисциплини, всяка от която завършва с форма на контрол както следва: семестриални изпити – 31 учебни дисциплини; текущи оценки – 24 учебни дисциплини и курсов проект – 4. Обучението завършва с полагането на държавен изпит. В края на всеки семестър се натрупват по 30 образователни кредита, общо за курса на обучение – 240, от които 10 – за държавен изпит. При завършване на обучението се издава диплом за завършена ОКС “бакалавър” с професионална квалификация “Инженер по електронни системи за наблюдение, охрана и контрол”. При лично писмено заявяване с молба по образец от завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

1.1. Випускникът от специалността “Електронни системи за наблюдение, охрана и контрол” се готви интелектуално, нравствено, физически и професионално, като  специалист по системите за наблюдение, охрана и контрол,  чрез умело използване от негова страна на технически средства и системи в тази дейност. В резултат на цялостната му подготовка в университета, випускникът се формира като личност:

 • с достатъчно знания в областта на техническите и обществените науки, позволяващи правилно разбиране на процесите и явленията в съвременното общество;
 • с инженерни знания по системите за наблюдение, охрана и контрол и знания по планиране и изграждане на охранителните системи в различни ситуации и при различна обстановка;
 • с развити интелектуални и волеви качества и способност за научни изследвания, свързани с внедряване на нови системите за наблюдение, охрана и контрол, използващи съвременни комуникационни и информационни технологии;

В резултат на обучението си випускникът придобива висше образование по специалността “Електронни системи за наблюдение, охрана и контрол” на образователно-квалификационна степен “бакалавър” от професионално направление “Компютърни системи и технологии” в област на висшето образование “Технически науки”.

          2. Професионална реализация.

2.1. След завършване на пълния курс на обучението, випускникът ще заема следните начални длъжности в различни сфери на обществения живот:

 • на длъжности във фирмите за охрана и държавните структурите, занимаващи се с наблюдение, охрана и контрол;
 • участие в научни изследвания и проекти;
 • да извършва консултантска и експертна дейност в интерес на държавни институции и неправителствени организации;
 • да работи в областта на образованието и други сфери на социално политическия живот;
 • да заема други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.

Обучението по специалността се осъществява чрез изучаване на основополагащи и профилиращи модули, съдържащи задължителни, избираеми и факултативни дисциплини (специализирани курсове), както и чрез прилагане на нови и разнообразни учебни форми.

3. Обучаемите, завършили образователната програма придобиват специални компетенции.

3.1. Нови знания:

 •  базова инженерна подготовка по дисциплините: висша математика, дискретна математика, физика, химия, електротехника, електроника, цифрова логика и схемотехника,
 •  теорията за разпространение на радиовълните, кабелните и влакнесто оптични преносни системи и произтичащите от тях специфични особености при организирането на системите за наблюдение, охрана и контрол;
 • използването на компютърни технологии за проектиране и синтез на устройства за наблюдение, охрана и контрол;
 •  принципите на комутация в съвременните комуникационни и информационни системи, обвързването на комуникационните и информационни технологии, интерфейсите и протоколите за достъп между технически устройства на различни мрежи;
 •  теорията за цифрова обработка на сигналите и особеностите при изграждането на цифрови технически устройства;
 •  изграждането  безжични комуникационни системи, предаването на глас, данни и изображения;
 •  съвременни информационни технологии, теория и организация на компютърните системи и защита на  информацията в компютърните мрежи;
 • структурата и задачите на системите за сигурност.

3.2. Изградени нови способности:

 •  да разкрива практико-приложни проблеми в своята област и да прилага системан подход при решаването им;
 •  да извършва проучвателна, развойна, производствена, експлоатационна и сервизна дейност, насочена към практическото използване на съвременни комуникациионни и информационни технологии;
 •  самостоятелно да решава възникнали технически проблеми, да прилага теоретични знания за решаване на приложни проблеми, да осъществява технико-икономически подход и да прилага съвременни методи и средства за решаване на инженерни задачи;
 •  да провежда експериментални изследвания с използване на съвременна компютърна и измервателна техника, да анализира резултатите от тях и да разработва необходимата документация;
 •  да проектира, изгражда и експлоатира системи за сигурност;
 •  да прилага съвременните комуникационни и информационни технологии при организацията, изграждането и поддържането на системи за наблюдение, охрана и контрол;
 •  да използва технически средства, осигуряващи съвместимост на комуникационните и информационни системи;
 •  да работи в екип с представители на различни граждански и военно организации на територията на страната.
 •  да използва чуждестранна специализирана литература и научно-техническа информация в касаещия го обем;
 •  да прилага правните и нормативни уредби, свободно да ползва и разчита техническа и справочна документация;
 •  да владее терминологията в областта на комуникационната техника и технологии;
 •  да владе нормите на естетическото поведение и протокол;
 •  да ръководи научноизследователски, проектантски и производствени колективи;
 •  да презентира технически проблеми като прилага обосновани решения за тяхното разрешаване;
 •  да се самоусъвършенства, като развива своя характер, знания и умения през време на цялата си служба.

3.3. Ценностни ориентации и нагласи:

 • лоялност към институцията в която работят;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 •  междуличностни, социални и граждански компетенции;
 •  естетическа, нравствена и здравна култура;
 •  готовност и стремеж към учене през целия живот;
 •  комуникативни способности;
 •  работа в екип в нееднородна среда;
 •  проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите.

 

 

 

Страницата е обновена на 01 май 2021, 13:49 часа
Назад
Върни се горе