Военна специализация „Артилерийско инструментално разузнаване”  

Образователно-квалификационна степен „бакалавър” в професионално направление „Военно дело” със специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” и военна професионална квалификация „Офицер на тактическо ниво на управление” изучавана през целия срок на обучение във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”

Образователно-квалификационна степен „магистър” в професионално направление „Архитектура строителство и геодезия”, специалност по гражданска квалификация „Геодезия” с гражданска професионална квалификация „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра” изучавана в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

След успешно завършване на обучението се получават дипломи за висше образование за:
– Образователно-квалификационна степен „бакалавър” в професионално направление „Военно дело” от Национален военен университет „Васил Левски”;
– Образователно-квалификационна степен „магистър” в професионално направление „Архитектура строителство и геодезия” от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.
Обучението и възпитанието на випускника от НВУ „Васил Левски” е насочено към професионалното, интелектуалното, физическото и нравствено изграждане на курсанта и създаване на лидерски и мениджърски качества, необходими за реализацията му като офицер от Въоръжените сили.
Обучението е насочено за реализиране концепцията за оптимално хармонизиране подготовката на бъдещия офицер с цел получаване на широк спектър от знания и умения в областта на военното дело, а също така и знания за дейността на гражданските политически, социално-икономически структури и системи. То има за цел формиране на знания, умения и морално-волеви качества, служещи за основа на професионалното му изграждане, позволяващи реализация в структурите от системата за национална и колективна сигурност и отбрана.

Офицерът е лидер единоначалник и носи пълна отговорност за професионалната подготовка и бойната готовност на поверения му личния състав, за неговото възпитание в патриотизъм и национална гордост, за поддържане на военната дисциплина и морално-психологическото състояние, за формирането на чувство за дълг и отговорност пред родината и българския народ, за състоянието на въоръжението, бойната техника, боеприпасите и другите материални средства.

За целта по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” се предвижда обучение с основна интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование от професионални направления „Военно дело”.

Обучението е насочено за реализиране концепцията за хармонизиране подготовката на бъдещия офицер с цел получаване на базова компетентност, знания и умения в областта на военното дело, да организира и ръководи формированията за артилерийско инструментално разузнаване в операциите, да извършва геодезични, астрономични, картографски дейности и измервания, предназначени за създаване и поддържане на геодезични мрежи, за изработване на топографски карти

Випускникът трябва да има следните ключови компетенции по:
     • командване и управление на поверените им формирования;
     • притежаване на професионални знания и умения по военната си специалност и базови познания по свързани военни специалности;
     • ефективно и рационално използване на информационни и комуникационни технологии;
     • ефективно прилагане на методи за създаване и поддържане на геодезични мрежи, топографски карти, кадастрални карти;
     • извършване на геодезични и фотограметрични методи, работа с инструменти, топографски карти, извършване на геодезични снимки и обработка на измервания;
     • обработка на геодезични измервания, анализ и интерпретация на резултатите;
     • притежаване на общи и професионални комуникативни умения;
     • притежаване на психологически знания и умения за познаване на елементите и прилагането на основните принципи на ефективното лидерството.

1.1. Випускникът от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” с образователно-квалификационна степен „бакалавър” се готви интелектуално, нравствено и физически, професионално и лидерски за реализация, като офицер, гражданин и специалист в сферата на геодезията и картографията. В резултат на цялостната му подготовка в университета, випускникът се формира като личност:
     • с достатъчно знания в областта на военното дело, техническите и обществените науки;
     • с изградени лидерски и положителни морални и волеви качества;
     • с изградени умения за управление в различни условия на взвод за разузнаване и управление и приравнените му войскови формирования;
     • с развити интелектуални и волеви качества и способност за научни изследвания в професионални направления военно дело и комуникационна и компютърна техника;
     • с висока обща култура и комуникативни способности.

1.2. В резултат на обучението си випускникът придобива:
     • висше образование по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление „Военно дело” в област на висшето образование „Сигурност и отбрана”;

1.3. Випускникът трябва да е подготвен да решава следните задачи:
     • да планира, организира, ръководи и анализира бойната подготовка на личния състав;
     • да поддържа висока бойна готовност на повереното му войсково формирование;
     • да прилага основните принципи за работа в екип;
     • да участва в национални и многонационални бойни операции, операции по сигурност и стабилизиране, за поддържане на мира и в мирно време.

2. Професионална реализация:

2.1. След завършване на пълния курс на обучението випускникът ще заема следните начални длъжности в Българската армия:
     • командир на взвод за разузнаване и управление и приравнени те му;
     • геодезист и топограф;
     • други длъжности в Българската армия, изискващи висше образование, съответстващи на неговата професионална квалификация.

2.2. След допълнителна квалификация и стаж випускникът може да заема следните длъжности:
     • командир на батарея (рота) и приравнени;
     • началник на секция „Геодезия“ и „Топография“
     • длъжности в национални и международни формирования;
     • други длъжности, съответстващи на неговата допълнителна квалификация и стаж.

2.3. В други сфери на обществения живот:
     • специалист в екипи за управление на геодезични и картографски дейности;
     • специалист в екипи за изработване и прилагане на устройствени схеми и планове, както и проекти в инвестиционното проектиране - част „Геодезия“;
     • да извършва консултантска и експертна дейност в интерес на държавни институции и неправителствени организации;
     • да се реализира в областта на образованието и други сфери на социално политическия живот;
     • да заема други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.
Съчетаването на обучението по военната и гражданската специалност се осъществява чрез изучаване на основополагащи и профилиращи модули, съдържащи задължителни, избираеми и факултативни дисциплини (специализирани курсове), както и чрез прилагане на нови и разнообразни учебни форми.

3. Обучаемите, завършили образователната програма придобиват специални компетенции.

3.1. Нови знания.
3.1.1. Общи за специалността:
     • правни основи и нормативната уредба във Въоръжените сили;
     • основи на международното военно и хуманитарно право и женевските конвенции;
     • основни принципи, методи и средства за управление;
     • концепции и доктрини за национална сигурност;
     • основни теории за войната и военни стратегии;
     • правила и ред за работа с документи, регламентиращи бойната дейност;
     • управление на геодезични и картографски дейности;
    
3.1.2. За специализацията „Артилерийско инструментално разузнаване“:
     • организация на формированията и частите от родовете и специални войски на Сухопътните войски;
     • основни щабни процедури и стандартизационни документи на НАТО;
     • основни положения от общата тактика и действие на взводовете за разузнаване и управление от полевата артилерия при подготовката и воденето на различни видове бойни действия;
     • основи на топогеодезичното осигуряване на бойните действия на артилерията;
     • артилерийско техническото и оптическото разузнаване;
     • основи на метеорологичното осигуряване на бойните действия на артилерията;
     • артилерийско звуково разузнаване;
     • основни методи за извършване на дистанционно наблюдение на местността;
     • общата теория на картните проекции, деформации и техните приложения;
     • картографски методи на изобразяване и на изследване; съставяне, оформяне и издаване на топографски и тематични карти;
     • основи на управлението при кризи и участието на формированията в операциите по сигурност и стабилизиране, за поддържане на мира и операциите в мирно време;
     • основи на методиката за организиране и провеждане на качествен и ефективен учебен процес по тактическа, специална и техническа подготовки;
     • моделиране и симулации при решаване на тактически задачи;
     • интегрирани системи за управление на войските, въоръжението и техниката.

3.2. Изградени нови способности:
     • командване и управление на поверените им формирования;
     • организиране и провеждане на индивидуалната и колективна подготовка на подчинените си и използване на подходящи форми и методи на подготовка;
     • анализиране на данни, факти и процеси за вземане на оптимални решения и справяне в критични моменти;
     • адаптиране при промяна на обстановката, работа в екип и осъществяване на непрекъснат контрол и въздействие с подчинените;
     • прилагане в практическа дейност на стандартизационните споразумения на НАТО;
     • самостоятелно изучаване и работа със съвременните геодезични прибори и инструменти и да извършват всички видове измервания;
     • работа със съвременни програмни продукти за работа компютърните програми с геодезична насоченост за обработка на измерванията;
     • ефективно управление на материални, човешки и информационни ресурси;
     • прилагане на научен подход при анализ и оценка на риска и взема целесъобразни управленски решения;
     • практически умения за организиране и ръководство на дейността на подчинените и бойното използване на оръжието, техниката и техническите средства във войските;
     • владеене на английски език в степен съответстваща на заеманата длъжност по изискванията на SТАNАС 6001;
     • адаптиране и внедряване на съвременни компютърни технологии в различни области;

3.3. Ценностни ориентации и нагласи:
     • уважение към символите на държавата и армията;
     • лоялност към институцията, в която изпълняват функционалните си задължения;
     • приобщаване към идеалите на родолюбието, дълга и честта;
     • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
     • професионално самоусъвършенстване;
     • междуличностни, социални и граждански компетенции;
     • комуникативни способности;
     • мотивация и отговорност за изпълнение на задачите;
     • работа в екип в нееднородна среда;
     • етика на общуване във военната йерархия;
     • естетическа, нравствена и здравна култура;
     • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи. 

Страницата е обновена на 20 юни 2022, 12:02 часа
Назад
Върни се горе