Военна специализация „Полева артилерия”  

Образователно-квалификационна степен „бакалавър” в професионално направление „Военно дело” със специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”  и военна професионална квалификация  „Офицер на тактическо ниво на управление”

Образователно-квалификационна степен „бакалавър”, специалност по гражданска квалификация „Компютърни технологии за проектиране” с гражданска професионална квалификация „Компютърен инженер”.

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.
За специалностите „Компютърни технологии за проектиране” и „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” се предвижда обучение с основна интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование в областите „Технически науки” и „Сигурност и отбрана”.

Програмата за обучение има за цел получаване на базова компетентност в областта на ресурсното и технологично осигуряване дейността на гражданските структури и системи, формированията на Българската армия и военно-промишления комплекс. Тя е предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за реализация в конкурентна среда и в едно общество на знанието с европейско измерение.

Випускникът трябва да има следните ключови компетенции:
      – да използва ефективно и рационално информационни и комуникационни технологии;
      – да владее общи и професионални комуникативни умения;
      – да ползва чужд език;
      – да познава и спазва правилата за здравословен и безопасен труд;
      – да прилага инженерните методи и модели при управление и поддържане на технически системи и обекти;
      – да участва в разработването, организацията и управлението на технологични процеси в машиностроенето;
      – да извършва технически експертизи;
      – да оценява качеството на машиностроителни изделия в съответствие с изискванията на стандартите от серията EN ISO 9001;
      – да разкрива проблемите, да анализира причините, да генерира алтернативи и взема решение, като оценява системата на риска и организира изпълнението на взетото решение;
      – да планира, организира и ръководи експлоатацията, ремонта и съхранението на технически системи и обекти;
      – да участва в организирането на производствени и технологични процеси, свързани с поддръжката и ремонта на технически системи;
      – да организира и управлява тактическите действия на логистичните формирования;
      – да организира осигуряването на формирования, участващи в операции при управление на кризи и различни от война;
      – да планира, организира, провежда и отчита техническата подготовка във формированията;
      – да проявява инициативност и творчество в динамично променящи се условия;
      – да притежава психологически знания и умения за познаване на елементите и прилагането на основните принципи на ефективното лидерството.

Обучението се осъществява чрез изучаване на основополагащи и профилиращи модули, съдържащи задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, както и чрез прилагане на нови и разнообразни учебни форми.

2. Реализация на випускника:
2.1. След завършване на пълния курс на обучението випускникът ще заема следните начални длъжности в Българската армия:
     
– командир на взвод;
      – други длъжности в Българската армия, изискващи висше образование, съответстващи на неговата професионална квалификация.

2.2. След допълнителна квалификация и стаж: випускникът може да заема следните длъжности:
     
– командир на батарея (рота) и приравнени;
      – длъжности в национални и международни формирования;
      – други длъжности, съответстващи на неговата допълнителна квалификация и стаж.

2.3. В други сфери на обществения живот:
     
– компютърно проектиране на машиностроителни изделия, възли, машини и съоръжения с общо и специализирано предназначение;
      – сервизен и маркетингов специалист по приложението на компютърните технологии в индустрията;
      – специалист в работни групи за създаване, верификация и внедряване на приложни програмни модели на информационни процеси и системи обслужващи промишлеността;
      – специалист в екипи за организация и управление на процесите на разработка, внедряване и експлоатация на специализирани компютърни системи и мрежи в индустрията;
      – да извършва консултантска и експертна дейност в интерес на държавни институции и неправителствени организации;
      – да се реализира в областта на образованието и други сфери на социално политическия живот;
      – да заема други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.
Съчетаването на обучението по военната и гражданската специалност се осъществява чрез изучаване на основополагащи и профилиращи модули, съдържащи задължителни, избираеми и факултативни дисциплини (специализирани курсове), както и чрез прилагане на нови и разнообразни учебни форми.

3. Обучаемият, завършил образователната програма, придобива специални компетенции
3.1. Нови знания.
3.1.1. Общи:
     
– правни основи и нормативната уредба във въоръжените сили;
      – основи на международното военно и хуманитарно право и женевските конвенции;
      – основни принципи, методи и средства за управление;
      – управление на човешки, финансови, материални и информационни ресурси;
      – концепции и доктрини за национална сигурност;
      – основни теории за войната и военни стратегии;
      – правила и ред за работа с документи, регламентиращи бойната и логистичната дейност;
      – ред на планиране, организиране, провеждане, отчитане и анализиране на бойната подготовка във войсковите формирования;
      – математически и инженерни методи, необходими за техническата подготовка;
      – основи за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 9001;
      – приложение на алгоритми за програмиране, системното и приложно програмно осигуряване за създаване на приложни програми, софтуерните компютърни архитектури и организация на компютърните системи;
      – съвременни интерфейси за човеко-компютърно взаимодействие, операционните системи, базите от данни и информационни системи, приложното програмно осигуряване и компютърните технологии за проектиране;
      – автоматизирани системи за управление на машини, технологични процеси и системи от машини;
      – разработване на СNC програми, симулационното моделиране поведението на системи и процеси;
      – компютърно моделиране и проектиране на технологични процеси;
      – принципи, методи и средства за автоматизация и роботизация на съвременното производството.

3.1.2. За специализациализация - Полева артилерия:
     
– правни основи и нормативната уредба във Въоръжените сили;
      – организация на формированията и частите от родовете и специални войски на Сухопътните войски;
      – ред за планиране, организиране, провеждане, отчитане и анализиране на бойната подготовка в поверените им формирования;
      – правила и ред за работа с видовете бойни документи;
      – основни щабни процедури и стандартизационни документи на НАТО;
      – общи положения от общата тактика и тактиката на рода войска при подготовката и воденето на различни видове бойни действия от общовойсковите формирования;
      – основи на огневата поддръжка на бойните операции, операциите по сигурност и стабилизиране и за поддържане на мира;
      – основи на командването и управлението на формированията от полевата артилерия при участие в бойни операции;
      – основи по поддръжката и осигуряването на бойните операции, операциите по сигурност и стабилизиране, за поддържане на мира и операциите в мирно време;
      – основи на управлението при кризи и участието на формированията в операциите по сигурност и стабилизиране, за поддържане на мира и операциите в мирно време;
      – способи за привеждане на формированията в по-високо състояние и степени на бойна готовност, провеждането и управлението на мобилизацията;
      – организация, въоръжението и характеристиките на средствата за нападение, схващанията за бойното използване и тенденциите в развитието им в армиите на съседните държави;
      – организация и начини за използване на артилерийските формирования от Българската армия;
      – теория на стрелбата, подготовката и правилата за стрелба с артилерийските и минохвъргачни системи, реактивните системи за залпов огън (РСЗО), противотанковите управляеми ракетни комплекси (ПТУРК), както и управлението на огъня на формированията;
      – основи на топогеодезията и метеорологичното осигуряване на артилерията, артилерийско-техническото и оптическото разузнаване;
      – устройство и действие на средствата за артилерийско-техническо и оптическо разузнаване;
      – устройство и действие на механизмите на артилерийските и минохвъргачни системи, РСЗО, ПТУРК, както и бойната работа с тях;
      – основи на методиката за организиране и провеждане на качествен и ефективен учебен процес по тактическа, специална и техническа подготовки;
      – моделиране и симулации при решаване на тактически задачи;
      – интегрирани системи за управление на войските, въоръжението и техниката;
      – информационни технологии.

3.2. Изградени нови способности:
     
– командване и управление на поверените им формирования;
      – организиране и провеждане на индивидуалната и колективна подготовка на подчинените си и използване на подходящи форми и методи на подготовка;
      – анализиране на данни, факти и процеси за вземане на оптимални решения и справяне в критични моменти;
      – адаптиране при промяна на обстановката, работа в екип и осъществяване на непрекъснат контрол и въздействие с подчинените;
      – прилагане в практическа дейност на стандартизационните споразумения на НАТО;
      – самостоятелно изучаване и анализиране на нови образци артилерийски и минохвъргачни системи, РСЗО, ПТУРК и тактически ракетни комплекси;
      – работа със съвременни програмни продукти за обработка и анализ на данни, инженерни разчети и проектиране;
      – планиране, провеждане и отчитане на експлоатацията и ремонта на технически обекти и системи;
      – ефективно управление на материални, човешки и информационни ресурси;
      – прилагане на научен подход при анализ и оценка на риска и взема целесъобразни управленски решения;
      – прилагане на основни тактически прийоми в индивидуалните действия във военна обстановка;
      – практически умения за организиране и ръководство на дейността на подчинените и бойното използване на оръжието, техниката и техническите средства във войските;
      – владеене на английски език в степен съответстваща на заеманата длъжност по изискванията на SТАNАС 6001;
      – извършване на проучвателна, производствена, експлоатационна и сервизна дейност, насочена към практическото използване на съвременни информационни технологии;
      – адаптиране и внедряване на съвременни компютърни технологии в различни области;
      – компютърно проектиране на детайли, възли и машини, технологични процеси и системи от машини;
      – идентифициране на проблем, уточняване на изискванията на потребителя, анализ, проектиране и създаване на компютърен модел със съответната документация;
      – разработване, адаптиране и внедряване на приложно програмно осигуряване за специализирани компютърни системи в индустрията.

Випускниците на Националния военен университет „Васил Левски” притежават следните ценностни ориентации и нагласи:
      – лоялност към институцията, в която работят;
      – толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
      – лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
      – междуличностни, социални и граждански компетенции;
      – естетическа, нравствена и здравна култура;
      – готовност и стремеж към учене през целия живот;
      – комуникативни способности;
      – работа в екип в нееднородна среда;
      – проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите;
      – етика на общуване във военната йерархия;
      – приобщаване към идеалите на родолюбието, дълга и честта;
      – уважение към символите на държавата и армията.
Страницата е обновена на 20 юни 2022, 12:02 часа
Назад
Върни се горе