Военна специализация "Противовъздушна отбрана на войските"

Образователно-квалификационна степен „бакалавър” в професионално направление „Военно дело” със специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”  и военна професионална квалификация  „Офицер на тактическо ниво на управление”

Образователно-квалификационна степен „бакалавър” в професионално направление „Национална сигурност” със специалност „Комуникационна техника и технологии” и гражданска професионална квалификация „Инженер по комуникации”

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.
Офицерът е лидер-единоначалник и носи пълна отговорност за подготовката и бойната готовност на личния състав от повереното му формирование, за неговото възпитание в патриотизъм и национална гордост, за поддържане на военната дисциплина и морално-психологическото състояние, за формирането на чувство за дълг и отговорност пред родината и българския народ, за състоянието на въоръжението, бойната техника, боеприпасите и другите материални средства.
За целта по специалностите „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” и „Национална и регионална сигурност” се предвижда обучение с основна интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование от професионални направления „Военно дело” и „Национална сигурност” в област на висшето образование „Сигурност и отбрана”.
Обучението е насочено за реализиране концепцията за оптимално хармонизиране подготовката на бъдещия офицер, с цел получаване на базова компетентност, знания и умения в областта на военното дело, а също така и знания за дейността на гражданските, политически, социално-икономически структури и системи. Програмата за обучение е предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за реализация в конкурентна среда и в едно общество на знанието с европейско измерение.
Випускникът трябва да има следните ключови компетенции:
 • да използва ефективно и рационално информационни и комуникационни технологии;
 • да владее общи и професионални комуникативни умения;
 • да ползва чужд език;
 • да познава и спазва правилата за здравословен и безопасен труд.
1.1. Випускникът от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” се готви интелектуално, нравствено и физически, професионално и лидерски за реализация като офицер от Сухопътните войски, като гражданин и специалист по въпросите на отбраната и националната и регионалната сигурност. В резултат на цялостната му подготовка в университета, випускникът се формира като личност:
 • с изградени лидерски и положителни морални и волеви качества;
 • с достатъчно знания в областта на военното дело, техническите и обществените науки, позволяващи правилно разбиране на процесите и явленията в съвременното общество;
 • с експертни знания като организатори и експерти в държавните и местните структури на администрацията и органите по сигурността, както и в международните и съюзните органи за колективна сигурност;
 • с изградени умения за управление в различни условия на взвод и рота и приравнените им, които му позволяват да се усъвършенства в управлението на по-големи войскови формирования;
 • с развити интелектуални и волеви качества и способност за научни изследвания, свързани със сигурността на държавата и местната власт;
 • с висока обща култура и комуникативни способности.
В резултат на обучението си, випускникът придобива:
 • висше образование по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление „Военно дело” в област на висшето образование „Сигурност и отбрана”;
 • висше образование по специалността „Национална и регионална сигурност” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление „Национална сигурност” в област на висшето образование „Сигурност и отбрана”.
1.2. Випускникът трябва да е подготвен да решава следните задачи:
 • да планира, организира и ръководи бойната подготовка на личния състав, да поддържа висока бойна готовност на повереното му формирование;
 • да участва, с подчиненото му формирование, при спасителни и неотложни аварийно-спасителни работи при природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи и опасни замърсявания в страната;
 • да проявява инициативност и творчество в динамично променящи се условия;
 • да притежава психологически знания и умения за познаване на елементите и прилагането на основните принципи на ефективното лидерството;
 • да участва в национални и многонационални бойни операции и операции, различни от война.
2. Професионална реализация:
2.1. След завършване на пълния курс на обучението, випускникът заема следните начални длъжности в Българската армия:
 • командир на взвод;
 • други длъжности в Българската армия, изискващи висше образование, съответстващи на неговата професионална квалификация.
2.2. След допълнителна квалификация и стаж випускникът може да заема следните длъжности:
 • командир на батарея и приравнени;
 • до заместник-командир на дивизион и приравнени;
 • длъжности в национални и международни формирования;
 • други длъжности, съответстващи на неговата допълнителна квалификация и стаж.
2.3. В други сфери на обществения живот:
 • на длъжности в структурите за сигурността и защита на населението и инфраструктурата в държавната администрация и местната власт;
 • участие в научни изследвания и проекти;
 • да извършва консултантска и експертна дейност в интерес на държавни институции и неправителствени организации;
 • да работи в областта на образованието и други сфери на социално политическия живот;
 • да заема други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.
Съчетаването на обучението по военната и гражданската специалност се осъществява чрез изучаване на основополагащи и профилиращи модули, съдържащи задължителни, избираеми и факултативни дисциплини (специализирани курсове), както и чрез прилагане на нови и разнообразни учебни форми.
3. Обучаемият, завършил образователната програма, придобива специални компетенции
3.1. Нови знания:
В професионалното направление „Военно дело” по военната специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” с военна специализация „Полева артилерия”:
 • правните основи и нормативната уредба във Въоръжените сили;
 • организацията на подразделенията и частите от родовете и специални войски на Сухопътните войски;
 • реда за организиране, планиране, провеждане и отчитане на бойната подготовка в поверените им подразделения;
 • правилата и реда за работа с видовете бойни документи;
 • основните щабни процедури и стандартизационни документи на НАТО;
 • общите положения от общата тактика и тактиката на рода войска при подготовката и воденето на различни видове бойни действия от общовойсковите подразделения;
 • основите по всестранното осигуряване на бойните операции и операциите, различни от война;
 • основите на управлението при кризи и участието на подразделенията в операции, различни от война;
 • способите за привеждане на подразделенията в по-висока степен на бойна готовност, провеждането и управлението на мобилизацията;
 • организацията, въоръжението и характеристиките на средствата за нападение, схващанията за бойното използване и тенденциите в развитието им в армиите на съседните държави;
 • организацията и начините за използване на артилерийските подразделения от Българската армия;
 • теорията на стрелбата, подготовката и правилата за стрелба с артилерийските, реактивните и противотанковите комплекси и системи;
 • основите на устройството и действието на механизмите на артилерийските, реактивни и противотанковите комплекси и системи;
 • основите на методиката за организиране и провеждане на качествен и ефективен учебен процес по тактико-специална подготовка и материална част;
 • моделиране и симулации при решаване на тактически задачи;
 • интегрираните системи за управление на войските, въоръжението и техниката;
 • информационните технологии.
В професионалното направление „Сигурност и отбрана” в специалност по гражданска квалификация „Национална и регионална сигурност”:
 • теоретичните основи на националната сигурност;
 • геополитическите аспекти на сигурността;
 • основните теории за войната и военни стратегии;
 • концепциите и доктрините за националната сигурност;
 • основите на държавата, правото и международното хуманитарно право;
 • гражданско-военните отношения;
 • основните философски, етически, деонтологически и политологични категории;
 • структурата и организацията на националните, регионалните и международните системи за сигурност;
 • източниците и субектите на конфликти, глобалните, националните и регионалните предизвикателства към сигурността;
 • причините за възникване на асиметрични заплахи към сигурността и методите за борба с тероризма;
 • основните принципи, методи и средства за управление;
 • управлението на човешки, финансови, материални и информационни ресурси.
3.2. Изградени нови способности:
В професионалното направление „Военно дело” по военната специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” с военна специализация „Полева артилерия”:
 • по моделиране на явления и процеси като прилагат творчески придобитите знания в своята многостранна дейност;
 • по командване поверените им подразделения с компетентността на естествен лидер;
 • по организиране и управление действията на поверените им подразделения;
 • по организиране и провеждане занятия с подчинените си и използване подходящи методи на обучение и възпитание;
 • за успешно адаптиране при промяна на обстановката, да работят в екип и осъществяват непрекъснат контрол и въздействие върху подчинените си;
 • да анализират данни, факти и процеси за вземане на оптимални решения и справяне в критични моменти;
 • за умения да общуват с различните категории военнослужещи и да владеят правилата на служебната комуникация;
 • по въвеждане на уставен ред, дисциплина и спазване на военната етика и морал сред подчинените си;
 • по поддържане доверие и авторитет и притежаване способност за поемане на разумен риск;
 • да организира, лично да ръководи и участва в подготовката на техниката и въоръжението за стрелба, да управлява огневия и колесния маньовър на взвода;
 • да изпълнява функционалните задължения на номерата от оръдейния разчет при бойна работа;
 • да управлява огъня на взвода (батареята) като избира най-подходящите средства и способи за поразяване на целите на противника;
 • да използва техническите средства и приборите за автоматизация, както и автоматизирани системи за командване и управление на полевата артилерия на въоръжение във формированията на Българската армия;
 • самостоятелно да изучава и анализира нови образци артилерийски, реактивни и тактически ракетни системи и комплекси;
 • да прилага в своята практическа дейност стандартизационните споразумения на НАТО и съюзните публикации, касаещи полевата артилерия;
 • да работи с текстообработващи програми, работа с електронни таблици; програми за презентации, електронна поща – на работно ниво;
 • да притежава самообладание и съобразителност, решителност, настойчивост и инициативност, войнска чест и достойнство.
 • да владее английски език в степен, позволяваща водене на разговор на професионални и битови теми, ползване на литература на английски език по изискванията на SТАNАС 6001.
 • за прилагане психологичните прийоми на лидерство в критични моменти.
В професионалното направление „Сигурност и отбрана” в специалност по гражданска квалификация „Национална и регионална сигурност”:
 • да прилага правната и нормативна уредба в областта на националната и регионалната сигурност;
 • да умее да анализират, прогнозира и оценява условията за възникване на кризи и конфликти;
 • да мисли творчески и критично, обективно и достоверно да анализира потенциалните рискове и заплахи;
 • да умее обективно да анализира социалните, икономическите и политическите процеси в обществото;
 • да владее нормите на философията, етиката и деонтологията;
 • да владее международната терминология по сигурността и отбраната;
 • да прилага психологичните прийоми на лидерството в екстремални ситуации;
 • ефективно да управлява материални и човешки ресурси;
 • успешно да работи в екип и в нееднородна среда, включваща както граждански, така и военни организации;
 • да ползва съвременните информационни технологии и да ги прилага в дейността си;
 • да се самоусъвършенства и развива своя характер и умения през целия си живот.
 Випускниците на Националния военен университет „Васил Левски” притежават следните ценностни ориентации и нагласи:
 • лоялност към институцията, в която работят;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • междуличностни, социални и граждански компетенции;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • комуникативни способности;
 • работа в екип в нееднородна среда;
 • проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите;
 • етика на общуване във военната йерархия;
 • приобщаване към идеалите на родолюбието, дълга и честта;
 • уважение към символите на държавата и армията.

 

Страницата е обновена на 20 юни 2022, 12:02 часа
Назад
Върни се горе