Катедра "Противовъздушна отбрана"

 

Началник: полк. доц. д-р инж. Атанас Ленков Атанасов
Телефон за връзка:
(054) 801 040 / вътр. 54 232
e-mail: kat_outp_pvo@aadcf.nvu.bg

Катедра "ОУТП от ПВО, ЗРВ и РТВ” е създадена с основаването на Национален военен университет "Васил Левски" с Решение на Народното събрание за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище "Васил Левски", Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана "Панайот Волов" и Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" в Национален военен университет "Васил Левски". Обн., ДВ, бр. 62 от 25 юни 2002 г. Тя е приемник на три катедри от бившето Висше военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана "Панайот Волов" - гр. Шумен: „Противовъздушна отбрана на войските”, „Зенитноракетни войски” и „Радиотехнически войски”.

Тези катедри водят началото си от далечната 1955г. под формата на цикли и звена от състава на Народното военно артилерийско училище (НВАУ) „Георги Димитров”. Порасналите нужди на противовъздушната отбрана на страната и войските, както и навлизането на нова техника в този род войска налагат необходимостта да се засили и разшири подготовката на офицери от зенитния профил. Така се формира цикъл „Противовъздушна отбрана” с три звена: зенитна тактика, зенитна стрелба, зенитна артилерийска материална част и прибори за управление на артилерийския зенитен огън (ПУАЗО). Към средата на 50-те години в Българската народна армия навлиза голямо количество радиолокационна техника. Това налага в училището да започне подготовката на офицерски кадри и по тази специалност. За целта през 1955г. се създават циклите „Радиолокация” и „Въздушно наблюдение, оповестяване и свръзки”.

ОСНОВНА ЦЕЛ

Качествено обучение на курсанти по специалности ОУТП от СВ-ПВО, ОУТП от ВВС-ЗРВ и ОУТП от ВВС-РТВ за нуждите на военните формирования от Сухопътни войски и Военновъздушни сили чрез повишаване на квалификацията на преподавателите и подобряване на материално-техническата база

Основни задачи:

I. Обучение на курсанти за придобиване на висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело по следните специалности:

- Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски – Противовъздушна отбрана на войските;

- Организация и управление на тактическите подразделения от Военновъздушните сили – Зенитноракетни войски;

- Организация и управление на тактическите подразделения от Военновъздушните сили – Радиотехнически войски.

II. Обучение на специализанти в следните курсове за длъжностна и допълнителна квалификация:

- „Началници на групи от ЗРДн”;
- „Командири на зенитноракетни батареи”;
- „Подготовка на офицери за заемане на длъжности „Командир на взвод ЗУ-23-2” и „Командир на взвод Стрела-2М“;
- „Ремонт на радиолокационна техника“;
- „Извършване на регламентирани работи, техническо обслужване и контрол на техническото състояние на изделие 9К32М с контролно-проверовъчна машина 9В810М“;
- „Автоматизирани системи за сбор, обработка и предаване на радиолокационна информация в реално време и управление на активните средства за ПВО“.

III. Обучение на докторанти за придобиване на образователна и научна степен доктор в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника „Радиолокация и радионавигация” и в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2 Военно дело „Организация и управление на Въоръжените сили”.

Академичен състав

 

По длъжностно разписание

По списък

 

 8

8

Хабилитирани преподаватели

4

4

Нехабилитирани

3

3

Военнослужещи

6

6

Цивилни служители

2

2

В катедрата са обособени са три предметно-методически направления:

ПВО – Противовъздушна отбрана;
ЗРВ – Зенитноракетни войски;
РТВ – Радиотехнически войски.

Академичен състав по методически направления.

Академичен състав, по списък

ПВО

ЗРВ

РТВ

Преподаватели на основен трудов договор

3

3

2

Гост-преподаватели

-

-

-

Професор

-

-

-

Доцент, ОНС „доктор“

1

2

1

Главен асистент, ОНС „доктор“

1

-

-

Главен асистент

1

-

-

Асистент

-

1

1

Военнослужещи, завършили военна академия или приравнени на нея

1

-

-

Военнослужещи със сертификат STANAG 6001 английски или френски

3

2

1

 

Органи за управление на катедрата са началникът на катедрата и Катедреният съвет.

Катедреният съвет се състои от членовете на академичния състав в катедрата, които са на основен трудов договор съгласно Закона за висшето образование.

Звание, име, презиме и фамилия

Научна длъжност

Телефон

1.  

полк. инж. доц. д-р Атанас Ленков Атанасов

доцент

54232

2.  

доц. д-р инж. Тодор Георгиев Пешев

доцент

54270

3.  

доц. инж. д-р Венцислав Митков Василев

доцент

54267

4.  

подп. инж. д-р Иван Ангелов Илиев

гл. асистент

54268

5.  

подп. инж. Стоян Недев Чанев

гл. асистент

54268

6.  

 м-р инж. Матей Кирилов Киров

асистент

54267

7.  

к-н инж. Деян Атанасов Атанасов

асистент

54266

Дисциплини, преподавани в катедрата:

- Принципи на построение на РЛС;
- Принципи на построение на ЗРК;
- Системи за радиолокационно опознаване - IFF;
- Устройство на специализирани комуникационни системи за ПВО;
- Експлоатация на специализирани комуникационни системи за ПВО;
- Устройство на специализирани комуникационни системи за ЗРВ;
- Експлоатация на специализирани комуникационни системи за ЗРВ;
- Устройство на специализирани комуникационни системи за РТВ;
- Експлоатация на специализирани комуникационни системи за РТВ;
- Тактика на родовете войски: ПВО, ЗРВ и РТВ;
- Ракетно-стрелкова подготовка;
- Специално техническо осигуряване;
- Практическа подготовка;
- Сигнално разузнаване и радиоелектронна война.

Учебно-материална база:

Учебни зали и помещения

Общо

ПВО

ЗРВ

РТВ

Лекционни зали

1

-

-

-

Специализирани кабинети

6

3

2

1

Специализирани кабинети за практически занятия

2

2

-

-

Полигони

1

1

-

-

Канцеларии

5

2

2

1

Складови и др. помещения

4

-

-

-

Техническо оборудване, единици бойна техника за обучение, тренажори и др.

Общо

ПВО

ЗРВ

РТВ

Единици бойна техника за обучение

2

2

-

-

Тренажорни комплекси

2

2

-

-

Симулационен софтуер на ЗРК

3

1

2

-

Теглови макети на ЗУР

2

2

-

-

 

полк. инж. доц. д-р Атанас Ленков Атанасов

e-mail:

 

доц. д-р Тодор Георгиев Пешев

e-mail:

подп. инж. д-р Иван Ангелов Илиев

e-mail:

доц. инж. д-р Венцислав Митков Василев

e-mail:

подп. инж. д-р Стоян Недев Чанев

e-mail:

 м-р инж. д-р Матей Кирилов Киров

e-mail:

 к-н. инж. д-р Деян Атанасов Атанасов

e-mail:

 

Страницата е обновена на 20 юни 2022, 12:02 часа
Назад
Върни се горе