Катедра "Компютърни системи и технологии"

Ръководител: подп. доц. д-р инж. Красимир Славянов
Специалист: Жанета Тодорова
Телефон за връзка: 054 801 040 / вътр. 54275, 54204
e-mail: kst@aadcf.nvu.bg

Катедра „Компютърни системи и технологии” е учебно-научно звено към Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски”.
Катедрата е създадена през далечната 1972 година и вече над 40 години подготвя висококвалифицирани компютърни инженери.
За рожден ден на катедрата се приема 12.10.1972 година, датата на създаването на катедра "Автоматика и кибернетика", впоследствие преобразувана в катедра "Автоматизация управлението на войските”. Само съответната катедра на ТУ – София е създадена две години по-рано. Преобразувана е в катедра „Компютърни системи и технологии " през 2002 година, когато с Решение на Народното събрание (Обн., ДВ, бр. 62 от 25 юни 2002г.) Висшето военно общовойсково училище "Васил Левски", Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана "Панайот Волов" и Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" се обединяват в Национален военен университет "Васил Левски".
Катедра „Компютърни системи и технологии” е профилираща за всички обучаеми с гражданска специалност „„Компютърни системи и технологии" и професионална квалификация „компютърен инженер”. Провежда обучение по компютърни дисциплини на всички военните и цивилни специалности на Факултета.

Цел:

 • Подготовка на висококвалифицирани специалисти, притежаващи ключови компетенции в областта на бъдещата професионална дейност

Основни задачи:

Подготовка на висококвалифицирани специалисти, притежаващи ключови компетенции в областта на бъдещата професионална дейност:

 • Обучение в съответствие със световните тенденции: многостепенен образователен модел - бакалавър - магистър – докторант.
 • Съответствие на учебните планове и програми с препоръките за обучение на бакалаври в областта на компютърните науки, описани в документа Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Engineering на организациите IEEE Computer Society и Association for Computing Machinery и с изискванията на бизнеса.
 • Акцентиране върху фундаменталното образование в областта на компютърните науки, позволяващо гъвкава адаптация на обучаемите към изменящите се потребности на външната среда.
 • Използване на иновационни технологии за обучение, включване на реални научни и практически задачи в учебния процес, изучаване на съвременни информационни технологии в компютърната област, осигуряване на реална практика в подходящи фирми.
 • Развитие на личността, формиране на лидерски качества, екипна работа, социална и професионална отговорност, креативност в мисленето, изследователски, аналитични и организационни компетенции на студентите.

Катедра „Компютърни системи и технологии“ извършва обучение в следните научни направления:

 • базова инженерна подготовка по дисциплините дискретна математика, цифрова логика и схемотехника,
 • компютърни архитектури, организация на компютърните системи, компютърна периферия;
 • операционни системи, бази от данни и информационни системи, системно и приложно програмно осигуряване;
 • синтез и анализ на алгоритми, системи за програмиране, базови, обектно-ориентирани и визуални езици за програмиране, Интернет програмиране.
 • съвременни интерфейси за човеко-компютърно взаимодействие, изкуствен интелект, роботика;
 • съвременни информационни технологии, Cloud computing, локални и глобални компютърни мрежи, мрежова сигурност, системи за кодиране и защита на информация и данни.

Дисциплини преподавани в катедра „KСT”

 1. Администриране на компютърни системи и мрежи
 2. Анализ и синтез на логически схеми
 3. Аналогова и цифрова схемотехника
 4. Високопроизводителни компютърни системи
 5. Въведение в програмирането
 6. Географски информационни системи
 7. Дискретни структури
 8. Електрически измервания в комуникациите
 9. Информатика
 10. Компютърна графика
 11. Компютърна периферия
 12. Компютърни архитектури
 13. Компютърни мрежи
 14. Компютърни системи
 15. Маркетинг на софтуера
 16. Математическо моделиране
 17. Мениджмънт на информационните технологии
 18. Микропроцесорна техника
 19. Мултимедийни системи
 20. Надеждност и тестване на компютърни системи
 21. Организация на компютъра
 22. Програмируеми микроконтролери
 23. Синтез и анализ на алгоритми
 24. Специализирани компютърни системи
 25. Суперкомпютри
 26. Съвременни информационни технологии
 27. Тенденции в развитието на информационните технологии
 28. Теория на автоматичното управление
 29. Техническа кибернетика
 30. Цифрова схемотехника

Учебно-материална база

Катедра „Комуникационна и компютърна техника” разполага с необходимата учебно-материална база, осигуряваща условия за качествено провеждане на учебните занятия и научноизследователската дейност, включваща специализирани кабинети: „Компютърни системи”, „Компютърни мрежи”; „Информационни технологии”; „Програмни среди”; „Компютърна графика”; „Изчислителна техника” и др..

Академичен състав

Академичният състав на катедрата „Компютърни системи и технологии“ – хабилитирани трима (1 професор, 2 доценти) и нехабилитирани пет (3 главни асистенти и 2 асистенти) е екип от професионалисти с необходимата квалификация и компетентност, който предлага на обучаемите актуални и интересно поднесени знания от професионалната област.

 

 

проф д.т.н. инж. Жанета Николова Савова

e-mail: zh.tasheva@mail.bg

подп. доц. д-р инж. Красимир Огнянов Славянов

e-mail:

доц. д-р инж. Веселка Тодорова Стоянова

e-mail:

Страницата е обновена на 02 август 2023, 17:28 часа
Назад
Върни се горе