Катедра "Артилерия и геодезия"

Началник: полк. доц. д-р инж. Станчо Станчев
Специалист: Димитринка Георгиева
Телефон за връзка: (054) 801 040 / вътр. 54261, 54262, 54263 и 54245
e-mail: kat_artilery@aadcf.nvu.bg

История на катедрата

Катедра „Артилерия и геодезия” съществува със създаването на Факултет „Артилерия, Противовъздушна отбрана и Комуникационни и информационни системи” в състава на НВУ „Васил Левски” от 25 юни 2002 г. Тя се явява приемник на катедри: „Тактика”, „Артилерийска стрелба и управление на огъня” и „Геодезия” на бившето ВВУАПВО „Панайот Волов” гр. Шумен. Същата е основен фактор в обучението на курсанти, студенти и специализанти във факултет „Артилерия, ПВО и КИС”.

Катедра „Артилерия и геодезия” извършва обучение на:

 • Курсанти в образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ – по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“, военни специализации:
  • „Полева артилерия“;
  • „Артилерийско инструментално разузнаване“.

 • Студенти в образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър“ по специалността:
  • „Геодезия“;

 • Специализанти в курсове следдипломна квалификация „Регистър на курсовете във военните академии и висшите военни училища”:
  • курсове за длъжностна квалификация:
   • "Офицер по планиране и управление на огъня на артилерийските формирования“;
   • „Командири на артилерийска предна наблюдателна група“;
  • пилотни курсове за длъжностна и допълнителна квалификация:
   • „Оператор на безпилотни летателни апарати”;

 • Докторанти в област на висшето образование 9.”Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. ”Военно дело” по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“

Специалности:

1. По специалността “Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” катедрата извършва обучение по специализация „полева артилерия”. Обучаемите придобиват висше образование от професионално направление „Военно дело” и професионална квалификация „Офицер от полевата артилерия“ и висше образование по специалността „Компютърни технологии за проектиране”, на образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление „Комуникационна и компютърна техника” в област на висшето образование „Технически науки”.

2. По специалността “Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” катедрата извършва обучение и по специализация „Артилерийско инструментално разузнаване”. Обучаемите придобиват висше образование ОКС „бакалавър” от професионално направление „Военно дело” и професионална квалификация „Офицер за тактическо ниво на управление“, и висше образование ОКС „магистър” по специалност „Геодезия”, с професионална квалификация „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра” в област на висшето образование „Технически науки”.

 

Академичният състав на катедрата се състои от:

Звание, име, презиме и фамилия Научна длъжност Електронен адрес
1 полк. доц. д-р инж. Станчо Георгиев Станчев  доцент  stanchev_sg@abv.bg 
2 полк. доц. д-р инж. Калоян Атанасов Илиев  доцент   kacho_78@abv.bg 
3 м-р инж. Ивайло Жечев Бозов  асистент  ivailobozow@abv.bg 
4 к-н. д-р инж. Ивелин Ганчев Кацев  гл. асистент  katsev.i@abv.bg 
5 проф. д. н. инж. Андрей Иванов Андреев  професор  andreev_an@abv.bg 
6 проф. д-р инж. Илинка Методиева Иванова професор   ilinkaivanova@mail.bg
7 д-р инж. Моника Бориславова Беджева гл. асистент monibedzh17@abv.bg
8 доц. д-р инж. Димитър Игнатов Петров доцент petrov_2@abv.bg
9 д-р инж. Ясен Трифонов Прокопов гл. асистент   jasen_prokopov@abv.bg
10 доц. д-р инж. Пенка Йорданова Кастрева хонорован доцент penkakastreva@gmail.com
11 д-р инж. Петина Андреева Андреева хонорован асистент petiand@abv.bg
12 инж. Стоян Славов Жейнов хонорован асистент z100ian@abv.bg

 

Дисциплини преподавани в катедра „Артилерия и геодезия”

1.  Артилерийска стрелба
2.  Артилерийска стрелба и управление огъня на артилерийските подразделения
3.  Артилерийско инструментално разузнаване
4.  Артилерийско разузнаване
5.  Бойно и логистично осигуряване на полевата артилерия
6.  Военна география
7.  Експлоатация на артилерийски системи
8.  Експлоатация на технически системи
9.  Компютърни симулации и тактически учения
10. Операции различни от война
11.  Операции различни от война и ОПМ
12.   Полево обучение
13.   Полево обучение
14.   Тактика на полевата артилерия
15.   Тактика на полевата артилерия и експлоатация на артилерийски системи
16.   Тактически учения и симулации
17.   Теоретични обосновки на огневото поразяване
18.   Топогеодезия и метеорологично осигуряване
19.   Управление огъня на артилерийските подразделения
20.   Физическо възпитание и спорт
21.   Щабни процедури и работа на щабовете
22.   Действия в отговор на кризи
23.   Артилерийска стрелба и управление огъня на артилерийските формирования
24.   Артилерийско разузнаване
25.   Бойна подготовка и логистична дейност във формированията
26.   Вертикално планиране
27.   Военна топография
28.   Военна топография и курс по оцеляване
29.   Геодезическа астрономия
30.   Геодезически работи за превенция на бедствия, аварии и катастрофи
31.   Геодезични мрежи
32.   Геодезия
33.   Геоинформатика
34.   Градско движение и проектиране на улици
35.   Дистанционни методи в геодезията
36.   Дистанционно управляеми летателни системи
37.   Държавен изпит по ФП
38.   Експлоатация на артилерийски системи
39.   Елипсоидна геодезия
40.   Защита на дипломна работа
41.   Звуково разузнаване
42.   Изследване на геодинамични явления с геодезически методи
43.   Инвестиционно проектиране
44.   Информационни технологии
45.   Кадастрални информационни системи
46.   Кадастър
47.   Калибриране и стандартизация
48.   Картографиране при управление на кризи
49.   Картография
50.   Космическа геодезия
51.   Ландшафтна архитектура
52.   Математическа обработка на геодезичните измервания
53.   Метеорологично осигуряване
54.   Моделиране на геоида
55.   Морска геодезия
56.   Обработка на прецизни ГНСС измервания
57.   Обща тактика
58.   Операции в отговор на кризи
59.   Организация и въоръжение на Българската армия
60.   Оценка на недвижими имоти
61.   Преддипломна практика
62.   Приложен софтуер за обработка на геодезични данни
63.   Приложение на ГНСС в геодезията
64.   Приложна геодезия
65.   Проектиране на ГИС
66.   Регулации
67.   Стандартизация
68.   Тактика на формированията от АИР
69.   Териториално устройство
70.   Топогеодезия
71.   Топографска картография
72.   Трансформация на картни изображения
73.   Управление на проекти
74.   Управление на ресурси
75.   Устройство на оптични прибори и системи
76.   Устройство на територии
77.   Устройство на урбанизирани територии
78.   Учебна практика по геодезични мрежи
79.   Учебна практика по геодезия
80.   Учебна практика по кадастър
81.   Учебна практика по картография
82.   Учебна практика по приложна геодезия
83.   Учебна практика по топографска картография
84.   Учебна практика по фотограметрия
85.   Физическа геодезия и гравиметрия
86.   Фотограметрия
87.   Хидрография
88.   Цифрова обработка на изображения
89.   CAD системи
90.   Оптическо разузнаване
91.   Управление на имоти
92.   Устройство на прибори и системи
93.   Приложен софтуер за обработка на данни
94.   Програмиране и използване на изчислителните системи
95.   Устройство на прибори и системи в геодезията
96.   Методическа подготовка
97.   Тактика на родовете и специални войски
98.   Методика на ОП
99.   Методика на СП
100. Методика на ТП

 

Страницата е обновена на 20 юни 2022, 12:02 часа
Назад
Върни се горе