Катедра "Артилерия"

Началник: полк. доц. д-р инж. Станчо Станчев
Специалист: Димитринка Георгиева
Телефон за връзка: (054) 801 040 / вътр. 54261, 54262, 54263 и 54245
e-mail: kat_artilery@aadcf.nvu.bg

История на катедрата

Катедра „Артилерия” съществува със създаването на Факултет „Артилерия, Противовъздушна отбрана и Комуникационни и информационни системи” в състава на НВУ „Васил Левски” от 25 юни 2002 г. Тя се явява приемник на катедри: „Тактика”, „Артилерийска стрелба и управление на огъня” и „Геодезия” на бившето ВВУАПВО „Панайот Волов” гр. Шумен. Същата е основен фактор в обучението на курсанти, студенти и специализанти във факултет „Артилерия, ПВО и КИС”.

Катедра „Артилерия” извършва обучение на:

 • курсанти в образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ – по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“, военни специализации:
  • „Полева артилерия“;
  • Артилерийско инструментално разузнаване .
 • Обучение на специализанти в курсове следдипломна квалификация „Регистър на курсовете във военните академии и висшите военни училища”:
  • курсове за длъжностна квалификация:
   • "Офицер по планиране и управление на огъня на артилерийските формирования“;
   • „Командири на артилерийска предна наблюдателна група“;
  • пилотни курсове за длъжностна и допълнителна квалификация:
   • „Оператор на безпилотни летателни апарати”;
 • Обучение докторанти в област на висшето образование 9.”Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. ”Военно дело” по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“

Специалности:

1. По специалността “Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” катедрата извършва обучение по специализация „полева артилерия”. Обучаемите придобиват висше образование от професионално направление „Военно дело” и професионална квалификация „Офицер от полевата артилерия“ и висше образование по специалността „Компютърни технологии за проектиране”, на образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление „Комуникационна и компютърна техника” в област на висшето образование „Технически науки”.

2. По специалността “Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” катедрата извършва обучение и по специализация „Артилерийско инструментално разузнаване”. Обучаемите придобиват висше образование ОКС „бакалавър” от професионално направление „Военно дело” и професионална квалификация „Офицер за тактическо ниво на управление“, и висше образование ОКС „магистър” по специалност „Геодезия”, с професионална квалификация „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра” в област на висшето образование „Технически науки”.

 

Академичният състав на катедрата се състои от:

- Професор -  1;
- Доценти – 3;
- Главни асистенти – 1;
- Асистенти – 2.

Звание, име, презиме и фамилия Научна длъжност Електронен адрес
1 полк. доц. д-р инж. Станчо Георгиев Станчев  доцент  stanchev_sg@abv.bg 
2 полк. доц. д-р инж. Дилян Кирилов Марков  доцент   dilyanmarkov@abv.bg 
3 подп. доц. д-р инж. Калоян Атанасов Илиев  доцент   kacho_78@abv.bg 
4 подп. д-р инж. Боян Васков Александров  гл. асистент  b_aleksandrov@abv.bg 
5 м-р инж. Ивайло Жечев Бозов  асистент  ivailobozow@abv.bg 
6 ст. лейт. д-р инж. Ивелин Ганчев Кацев  асистент  katsev.i@abv.bg 
7 проф. д. н. инж. Андрей Иванов Андреев  професор  andreev_an@abv.bg 

 

Дисциплини преподавани в катедра „ОУТП от ПА”

 1. Теоретични обосновки на огневото поразяване
 2. Компютърни симулации на тактически учения
 3. Специализирани компютърни системи
 4. Тактика на полевата артилерия и експлоатация на артилерийски системи
 5. Артилерийска стрелба и управление огъня на артелерийските подразделения
 6. Артилерийско разузнаване
 7. Топогеодезия и метеорологично осигуряване
 8. Устройство на оптични прибори и системи
 9. Бойно и логистично осигуряване на полевата артилерия
 10. Щабни процедури и работа на щабовете
 11. Операции различни в отговор на кризи
 12. Полево обучение
 13. Тактически учения и симулации
 14. Практическа подготовка (стаж)
 15. Лидерска подготовка
Страницата е обновена на 13 май 2021, 20:29 часа
Назад
Върни се горе