Катедра „Геодезия

История на катедрата

Катедра „Геодезия” се формира през 1953 г. към ВНВАУ „Г. Димитров“ в гр. Шумен. През периода от 1953 г. до 2002 г. катедрата беше в състава на ВНВАУ „Г. Димитров“ и ВВУАПВО „Панайот Волов“.

След преобразуването на ВВОВУ „Васил Левски“, ВВУАПВО „Панайот Волов“ и ВВВУ „Георги Бенковски“ в НВУ „Васил Левски“, беше прекъснато обучението на специалисти по геодезия.

Възникналите нужди на Военно-географската служба и структурите от формированията на Българската армия през 2019 година се поднови обучението на курсанти от специализация „Артилерийско инструментално разузнаване“ по специалност “Геодезия“ от регулираната професия „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра“ в състава на катедра „Артилерия и геодезия“

От 01.07. 2023г. с решение на Академичния съвет на НВУ „Васил Левски“ отново беше създадена катедра „Геодезия“ към Факултет „Артилерия ПВО и КИС“ гр. Шумен.

Мисия

Катедра „Геодезия” е основно структурно учебно-научно звено във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“. Тя носи отговорност за обучението на курсанти, студенти и докторанти и специализанти. Тя формира знания, умения и морално-волеви качества, служещи за основа на професионалното изграждане и позволяващи реализация на обучаемите в структурите от системата за национална и колективна сигурност и отбрана. Катедрата провежда научноизследователска и научно развойна дейност в областта на геоинформационното осигуряване на отбраната и сигурността.

 

Катедра „Геодезия извършва обучение на:

·      курсанти в ОКС “бакалавър” по специалността “Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”, специализация „Артилерийско инструментално разузнаване“.

·      курсанти в ОКС “магистър” по специалността„Геодезия“.

·      студенти в ОКС “магистър” по специалността „Геодезия“.

·      докторанти в област на висшето образование област на висше образование 5. „Технически науки”, професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия”, специалностите:

·     Обща, висша и приложна геодезия;

·     Картография  и  ГИС;

·     Фотограметрия и дистанционни методи;

·     Земеустройство  (Кадастър и оценка на имоти).

·      специализанти в курсове за следдипломна квалификация:

·     курс за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособните лица по кадастър съгласно чл. 20, ал. 4 и 5 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

 

 Обучението по специалността “Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” катедрата извършва по специализация Артилерийско инструментално разузнаване”. Обучаемите придобиват висше образование ОКС „бакалавър” от професионално направление „Военно дело” и професионална квалификация „Офицер за тактическо ниво на управление“, и висше образование ОКС „магистър” по специалност „Геодезия”, с професионална квалификация „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра” в област на висшето образование „Технически науки”.

 

 

 

 

Дванадесет причини за избор на цифри

 

Department of Geographic Information Technologies NAU KhAI | KhAI |  KHAI-GIS ©

 

Академичният състав на катедрата се състои от:

- Професори – 2;

- Доценти – 3;

- Главни асистенти – 1;

- Асистенти – 2.

 

Звание, име, презиме и фамилия

Научна длъжност

Електронен адрес

1.                

проф. д. н. инж. Андрей Иванов Андреев

професор

andreev_an@abv.bg

2.                

проф.д-р инж. Илинка Методиева Иванова

професор

ilinkaivanova@mail.bg

3.                

доц. д-р инж. Димитър Игнатов Петров

доцент

petrov_2@abv.bg

4.                

доц. д-р инж. Христо Атанасов Десев

доцент

dessew@abv.bg

hristo.desev@gmail.com

5.                

доц. д-р инж. Моника Бориславова Беджева

доцент

monibedzh17@abv.bg

6.                

Д-р инж. Ясен Трифонов Прокопов

Главен асистент

jasen_prokopov@abv.bg

7.                

ас. к-н Танислав  Христов Танев

асистент

 

8.                

ас. к-н Георги Христов Танев

асистент

 

 

 

Дисциплини преподавани в катедра „Геодезия”

1.                

Артилерийско разузнаване

2.                

Военна топография

3.                

Геодезическа астрономия

4.                

Геодезически работи за превенция на бедствия, аварии и катастрофи

5.                

Геодезични мрежи

6.                

Геодезия

7.                

Геоинформатика

8.                

Градско движение и проектиране на улици

9.                

Дистанционни методи в геодезията

10.             

Дистанционно управляеми летателни системи

11.             

Геодезическа астрономия

12.             

Геодезически работи за превенция на бедствия, аварии и катастрофи

13.             

Геодезични мрежи

14.             

Елипсоидна геодезия

15.             

Звуково разузнаване

16.             

Изследване на геодинамични явления с геодезически методи

17.             

Инвестиционно проектиране

18.             

Кадастрални информационни системи

19.             

Кадастър

20.             

Калибриране и стандартизация

21.             

Картографиране при управление на кризи

22.             

Картография

23.             

Космическа геодезия

24.             

Ландшафтна архитектура

25.             

Математическа обработка на геодезичните измервания

26.             

Метеорологично осигуряване

27.             

Моделиране на геоида

28.             

Морска геодезия

29.             

Обработка на прецизни ГНСС измервания

30.             

Оценка на недвижими имоти

31.             

Оптическо разузнаване

32.             

Приложен софтуер за обработка на геодезични данни

33.             

Приложение на ГНСС в геодезията

34.             

Приложна геодезия

35.             

Проектиране на ГИС

36.             

Приложен софтуер за обработка на данни

37.             

Регулации

38.             

Стандартизация

39.             

Тактика на формированията от АИР

40.             

Териториално устройство

41.             

Топогеодезия

42.             

Топографска картография

43.             

Управление на проекти

44.             

Управление на ресурси

45.             

Устройство на оптични прибори и системи

46.             

Устройство на територии

47.             

Устройство на урбанизирани територии

48.             

Учебна практика по геодезични мрежи

49.             

Управление на имоти

50.             

Физическа геодезия и гравиметрия

51.             

Фотограметрия

52.             

Хидрография

53.             

Цифрова обработка на изображения

54.             

CAD системи

 

Контакти : 054 801040, вътр. 54262, 54263 и 54261

Върни се горе