Катедра "Информационна сигурност"

Ръководител: проф. д-р инж. Велико Панчев Петров
Специалист: Румяна Михайлова
Телефон за връзка: 054 801 040 / вътр. 54282, 54284
e-mail: kat_is@aadcf.nvu.bg

Катедра „Информационна сигурност” (ИС) е учебно-научно звено към Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски”, сформирана на 1 юни 2008 г., съгласно заповед на началника на ГЩ № К-119/27.03.2008 г. и протокол от заседание на Факултетния съвет при Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” под № 24/15.04.2008 г. Катедрата е основно звено в обучението на студенти и специализанти във факултет „Артилерия, ПВО и КИС”.

Цели:

 • подготовката на кадри в област на висшето образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Национална сигурност”, съгласно класификатор на областите на висшето образование и професионалните направления, утвърден с ПМС №125/2002 г.

Основни задачи:

 • Oбучение на студенти – редовна и задочна форма в образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ по специалността „Административна и информационна сигурност“;
 • Oбучение на курсанти в ОКС „бакалавър“ по различни дисциплини от учебните планове;
 • Oбучение на студенти – задочна форма в ОКС „магистър“ по специалностите „Административна и информационна сигурност“ и „Връзки с обществеността в отбраната и сигурността“;
 • Oбучение на докторанти за придобиване на образователна и научна степен (ОНС) „доктор“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност/информационни аспекти на сигурността)“;
 • Oбучение на специализанти в курсове за следдипломна квалификация съгласно наредба Н19/2010г. на Министерство на отбраната:
  • специализирани курсове:
   • Обучение на военнослужещи и цивилни служители, работещи по отчета и планирането на личния състав“.
  • целеви курсове:
   • „Връзки с обществеността“.

Дисциплини преподавани в катедра „ИС”

 1. Eкология/Екология и сигурност
 2. Военна психология и педагогика
 3. Военнополитическа история на Европа
 4. Връзки с обществеността, медии и сигурност
 5. Държавна администрация и местно самоуправление
 6. Защита на класифицираната информация
 7. Защита на критичната инфраструктура
 8. Информационни аспекти по сигурността
 9. Кризи и конфликти
 10. Международни организации за сигурност
 11. Мениджмънт на сигурността
 12. Основи на националната сигурност
 13. Основи на фирмената сигурност
 14. Предаване на данни и компютърни комуникации
 15. Психология
 16. Ресурси и сигурност
 17. Системи за физическа сигурност
 18. Реторика
 19. Тероризъм и противодействие на тероризма
 20. Философия

Академичен стандарт
за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ във факултет „Артилерия, ПВО и КИС” - Шумен

Учебно-материална база
Катедра „Информационна сигурност” разполага с необходимата учебно-материална база, осигуряваща условия за качествено провеждане на учебните занятия и научноизследователската дейност, включваща специализирани кабинети: „Национална сигурност”; „Административна сигурност”; „Информационна сигурност”; „Системи за физическа сигурност”; „Информационна сигурност – Биометрични системи за сигурност”; „Дистанционно обучение”.

Академичен състав
Академичният състав на катедрата „Информационна сигурност“ – хабилитиран (1 професор и 4 доценти) и нехабилитиран (1 главен асистент и 2 асистенти), е екип от рутинирани и опитни специалисти, който предлага на обучаемите актуални и интересно поднесени знания от различни области на науката.

проф. д-р инж. Велико Панчев Петров

e-mail:

доц. д-р инж. Христо Атанасов Десев

e-mail: dessew@abv.bg

доц. д-р инж. Марияна Стилиянова Тодорова

e-mail:

доц. д.ик.н. Красимир М. Марков

e-mail: markov_kr@abv.bg

доц. д-р инж. Николай Й. Досев

e-mail: ndosev@abv.bg

гл. ас. инж. Живко Василев Живков

e-mail: j.v.j@abv.bg

ас. Пламен Ц. Цонев

e-mail: pl_tsonev@abv.bg

Страницата е обновена на 20 юни 2022, 12:02 часа
Назад
Върни се горе