Катедра "Въоръжение и технологии за проектиране "

Началник: полк. доц. д-р инж. Ванко Ганев
Технически сътрудник/инструктор: с-т Борис Славев
Телефон за връзка:
054 801 040 / вътр. 54 245

История на катедрата

Катедра „Въоръжение и технологии за проектиране“ е създадена на 01.07. 2016 г. с приемането на длъжностно разписание БМ 558. При основаването на Национален военен университет „Васил Левски“ с Решение на Народното събрание, обн., ДВ, бр. 62 от 25 юни 2002 г., катедрата е в състава на катедра „Организация и управление на тактическите подразделения от полевата артилерия“.

Катедра „Въоръжение и технологии за проектиране“ е приемник на катедри „Ракетно-артилерийско въоръжение” и „Машиностроителна техника и технологии” от бившето Висше военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов“ - гр. Шумен.

Мисия

Катедра „Въоръжение и технологии за проектиране“ е основно структурно учебно-научно звено във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“. Осигурява обучението на курсанти, студенти, докторанти  и специализанти по две основни направления: „Артилерийско и зенитно въоръжение, оптика и бойни припаси” и „Компютърни технологии за проектиране“. Провежда научноизследователска и научно развойна дейност в областта на отбраната, сигурността и техническите науки.

Основни задачи на катедра „Въоръжение и технологии за проектиране“

1. Провеждане на обучение на курсанти за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в област на висше образование 9.Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2 Военно дело по специалност:  „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”, специализации „Артилерийско и зенитно-ракетно въоръжение, оптика и бойни припаси” и „Полева артилерия”;

2. Провеждане на обучение на студенти в редовна и задочна форма за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3  Комуникационна и компютърна техника, специалност „Компютърни технологии за проектиране“;

3. Провеждане на обучение на специализанти в курсове за длъжностна и целева квалификация на Министерство на отбраната:

  • „Старши помощник (помощник) - началник в отделение G4 (S4) по експлоатация, отчет и отчетност на въоръжение и техника, боеприпаси, оптични и електроннооптични прибори и средства за индивидуална балистична защита“;
  • „Експлоатация и ремонт на електроннооптични прибори“.
  • „Командири на роти и взводове по експлоатация на въоръжението, боеприпасите, оптичните и електроннооптичните прибори и средствата за индивидуална балистична защита“;
  • „Извършване на регламентни работи, техническо обслужване и контрол на техническото състояние на изделия 9К111М/9К113М - комплект, с контролно - проверовъчни машини 9В838/9В871М“.

4. Провеждане на обучение на докторанти по докторска програма „Динамика,балистика и управление полета на летателни апарати”;

5. Извършване на научноизследователска и научно развойна дейност в областта на отбраната, сигурността и техническите науки. 

Учебно-материална база:

Катедрата разполага с богата и уникална за страната учебно-материална база: специализирани кабинети за изучаване на артилерийските системи на въоръжение в БА, полигонна база и артилерийски стрелкови полигон „Марково“.

Академичният състав на катедра „Въоръжение и технологии за проектиране“ e екип от опитни специалисти, който предлага на обучаемите актуални и интересно поднесени знания от различни области на науката.

- Професори - 1;

- Доценти – 3;

- Главни асистенти – 0;

- Асистенти – 3.

Звание, име, презиме и фамилия

Научна длъжност

Електронен адрес

1

полк. доц. д-р инж. Ванко Вълчанов Ганев

доцент

vvganev@abv.bg

2

полк. доц. д-р инж. Цоню Григоров Цонев

доцент

coni19@abv.bg

3

подп. доц. д-р инж. Стамен Илиев Антонов

доцент

stamantonov@abv.bg

4

ст. л-т. д-р инж. Яна Димитрова Димитрова

асистент

dimitrovax2yana@gmail.com

5

проф. д-р инж. Красимир Гочев Калев

професор

kraskalev@abv.bg

6

  ас. инж. Росен Недков Лазаров   асистент poceh_69@abv.bg

7

  ас. инж. Благовест Иванов Банков   асистент blagovestbankov@gmail.com

  Дисциплини преподавани в катедра „Въоръжение и технологии за проектиране ”

1. Огнева подготовка със стрелково оръжие
2. Отчет на отбранителните продукти в БА
3. Компютърни симулации и тактически учения
4. Устройство на артилерийски системи
5. Барути и взривни вещества
6. Бойни припаси
7. Устройство и експлоатация на стрелково оръжие
8. Балистика
9. Оптични и оптикоелектронни прибори
10. Основи на ракетно-артилерийското въоръжение
11. Теоретични основи на военната логистика
12. Тактика на логистичните формирования
13. Тактика на родовете и специални войски
14. Методика на специалната военна подготовка
15. Проектиране на стрелково оръжие
16. Проектиране на оръжейни системи
17. Технология на ремонта на РАВ
18. Експлоатация на въоръжение и бойни припаси
19. Материалознание
20. Инженерна графика
21. Метрология и измервателна техника
22. Машинознание
23. Термодинамика и флуиди
24. Инженерно проектиране
25. Машини и инструменти
26. CAD/CAM/CAE системи
27. Проектиране с CAD/CAM/CAE системи
28. Моделиране на процеси в металообработването
29. Проектиране на технологични процеси
30. Автоматизация и промишлена роботика
31. Компютърни технологии за проектиране
32. Специализирани компютърни системи
33. Моделиране на процеси в металообработването
34. Системи за логистично осигуряване


Страницата е обновена на 20 юни 2022, 12:02 часа
Назад
Върни се горе