Обучение на студенти
ОКС „Бакалавър”

Административна и информационна сигурност

Специалността „Административна и информационна сигурност” е предназначена да подготвя кадри с широкопрофилна квалификация в областта на националната сигурност на Република България, които са способни успешно да се реализират на пазара на труда в условията на глобализация и силна конкуренция.

Обучението се провежда в област на висшето образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Национална сигурност”.

Успешно завършилите получават професионална квалификация експерт по сигурността.

Срокът за обучение в редовна форма на обучение е 4 години в осем семестъра и в задочна форма 4 години в осем семестъра. Обучението завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа.

В хода на учебния процес студентите придобиват знания по:

 •  основните проблеми на националната сигурност;
 •  основите на административното право;
 •  защитата на критичната инфраструктура;
 •  защитата на класифицираната информация;
 •  целите, задачите, и функциите на системата за управление на кризи в Р. България;
 •  информационните аспекти на сигурността;
 •  управление на информационната сигурност;
 •  технологичните решения за информационна сигурност;
 •  биометрични системи за сигурност;
 •  администриране и сигурност в интернет;
 •  приложен софтуер за информационна сигурност;
 •  сигурност на електронната търговия.

Практическата подготовка е насочена към формиране на умения да работят със съвременни компютърни системи, с основни пакети от приложни програми в различни програмни среди и изпълняват проектни, организационни, контролно-регулативни функции и корективно въздействие при изграждане и ръководство на звена и елементи от подсистемите на националната сигурност

Специализираната подготовка е насочена към изучаване на:

 •   системата на националната сигурност и нейните основни подсистеми: сигурност на обществената система и правовия ред, военна защита на държавата, информационна сигурност, гражданска защита, екологична сигурност.
 • системата за управление на операции в мирно време (операции за овладяване и ликвидиране на последствия от бедствия и аварии, съдействие на държавните власти и неправителствени организации, операции за оказване на хуманитарна помощ, операции за подкрепа на други органи за сигурност срещу разпространяване на оръжие за масово унищожение, незаконен трафик на хора, оръжие и наркотици, тероризъм, както и за охрана и отбрана на важни обекти).

Завършилите успешно се реализират в административните звена на структурите от изпълнителната власт на национално и местно ниво, в търговски дружества и организации, в банковия сектор и в различни обществени организации и фирми за сигурност.

Семестриална такса

За специалността „Административна и информационна сигурност“ семестриалната такса за учебната 2022-2023 година е 300 лв за задочна форма на обучение.

 

 

Страницата е обновена на 20 юни 2022, 12:02 часа
Назад
Върни се горе