Обучение на студенти

ОКС „МАГИСТЪР”

„Киберсигурност“ 

Образователно-квалификационна степен  – „Магистър“

Професионална квалификация  – „Компютърен инженер - експерт по куберсигурност“

Форма на обучение – задочна

Срок на обучение – 1 годинa (2 семестъра)

Изисквания Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“ или „МАГИСТЪР“ в професионални направления 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“, 5.2. „Електроника, електротехника и автоматика“ и 4.6. „Информатика и компютърни науки“ с успех от дипломата не по-нисък от добър.

Приемът се извършва чрез конкурс по документи.

Семестриална такса. За специалността „Киберсигурност“ семестриалната такса за учебната 2022/2023 година е 750 лв.

Киберсигурността е набор от принципи, стратегии, средства и подходи за управление на рисковете за функционирането на киберсредата и действия, насочени към защита на кибернетичните ресурси на организацията и потребителя.

Киберсигурността се заключава в осигуряване на безопасност и работоспособност на ресурсите на потребителя в условията на множество от заплахи.

Киберсигурността има за цел да организира безопасността на киберсредата, в която функционира организацията и потребителя. Като такава, тя е съвкупност от политики и действия, апаратни и програмни средства, които са проектирани и използвани за защита на инфраструктурата на компютърните мрежи от неправомерен достъп, кражби, деформации, унищожение и други заплахи. Тя осигурява мониторинг и оценка на киберсредата с цел гаранция на качеството на функционирането й.

Основна цел на обучението е подготовка на висококвалифицирани инженери, притежаващи ключови компетенции в областта на киберсигурността.

В резултат на обучението студентът придобива висше образование в областта “Технически науки”, професионално направление “Комуникационна и компютърна техника”, образователно-квалификационна степен “магистър” по специалността “Киберсигурност” и професионална квалификация „Компютърен инженер”, който е подготвен за изпълнение на следните професионални дейности:

 •  проектно-конструкторска;
 •  производствено-технологическа;
 •  научно-изследователка;
 •  организационно-управленска;
 •  експлоатационна.

 В резултат на обучението си студентите по специалността „Киберсигурност” придобиват в магистърска степен високо специализирани знания, които включват най-новите познания в тази сфера на работа или обучение, като основа за оригинално мислене, приложна и изследователска дейност.

 •  притежават широк спектър от теоретични и практически знания, които надграждат достигнатото в предходния етап на обучение като·познават, разбират и изразяват теории, концепции, принципи и закономерности в областта на: теория на информацията, математическите основи на киберсигурността, сигурността на компютърните системи и мрежи, рискове и заплахи за киберпространството;
 •  владеят високоспециализирани практически и теоретични знания в областта на криптографската и стеганографска защита на информацията, методи, средства и процедури за осигуряване на сигурност в киберпространството, проектиране на защитени информационни системи, алгоритми, стандарти и политики за киберсигурност, които са база за разработването и прилагането на нови идеи и решения;
 •  демонстрират критично осмисляне на знанията в интердисциплинарната област на киберсигурността и връзките между съставните направления.

Студентите по специалността „Киберсигурност” (магистърска степен) придобиват специализирани умения за решаване на проблеми, изследвания и иновации в областта на киберсигурността, както и умения да развиват нови знания и процедури за киберсигурност:

 • владеят богат набор от практически и познавателни умения и подходи, необходими за разбирането на абстрактни проблеми и разработването на творчески решения за киберсигурност;
 •  идентифицират проблеми на киберсигурността и ги решават, използвайки съвременни изследвания чрез интегриране на знания от нови или интердисциплинарни области, като проявяват способност за генериране на нови знания, процедури и иновации;
 •  оценяват адекватно ситуации в областта на киберсигурността, характеризиращи се с непълна, ограничена информация и непредсказуемост;
 •  бързо развиват нови и разнообразни умения в отговор на новопоявяващи се знания и практики за преодоляване на рискове и заплахи в киберпространството;
 •  свободно прилагат иновативни методи, хардуерни и софтуерни инструменти за киберсигурност при решаването на възникващи задачи и проблеми.

Професионална реализация

Завършилите специалност “Киберсигурност” компютърни инженери имат висока широкопрофилна, интердисциплинарна професионална подготовка, която им позволява да се реализират като изпълнителски и ръководни кадри в производствени и непроизводствени сфери като:

 • системни и приложни разработчици на специфични апаратно-програмни продукти за защита на информацията;
 •  компютърни инженери при внедряване и експлоатация на средства за защита на компютърни системи, комплекси и мрежи;
 •  специалисти в работни групи за създаване, верификация и внедряване на математически и програмни модели на системи за защита и сигурност на информационни системи;
 •  специалисти в екипи за организация и управление на процесите на разработка, внедряване и експлоатация на системи за сигурност на компютърни мрежи.

В съответствие с националната класификация на професиите и длъжностите, могат да се реализират в следните направления:

 •  Специалисти по сигурност на компютърни системи и мрежи.
 •  Системни анализатори;
 •  Софтуерни разработчици;
 •  Анализатори на софтуер и софтуерни приложения;
 •  Системни администратори.

 

 

 

Страницата е обновена на 22 юни 2022, 11:14 часа
Назад
Върни се горе