Специалност "Геодезия"

ОКС „Магистър”

Геодезия

Приема на студенти за обучение в специлаността е след завършено средно образование. Обучението е със срок  5 години, завършилите получват образователно-квалификационна степен "магистър":

Квалификационната характеристика на завършилите специалност Геодезия с образователно - квалификационна степен "Магистър", придобили висше образование във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на Националния военен университет „Васил Левски“, както и учебният план, осигуряващ тяхната подготовка, са съобразени с Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалности от регулираната професия "Инженер в геодезията, картографията и кадастъра" в професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия", приета с ПМС № 303 от 09.11.2015 г., обн. дв. бр. 88 от 13 ноември 2015 г.

Специалността “Геодезия” от регулираната професия “Инженер в геодезията, картографията и кадастъра“ за Образователно - квалификационна степен (ОКС) „Магистър” има за задача да подготвя инженери, които да извършват геодезични, астрономични, космични, гравиметрични, фотограметрични, картографски и кадастрални дейности и измервания, предназначени за създаване и поддържане на геодезични мрежи, за изработване на устройствени планове, топографски карти, кадастрални карти, карти на континенталния шелф, както и на други картографски произведения (карти, атласи, глобуси и др.). За същата цел се извършват и използват измервания със съвременни приемници на ГНСС. Инженерите в “Геодезията, картографията и кадастъра“ създават и поддържат кадастъра на Република България, изработват и прилагат регулационни, комасационни и други устройствени планове, проекти за вертикално планиране на селищни и извънселищни територии и на строителни обекти, изработват и прилагат проекти за природоохранителни и защитни мероприятия и за рекултивация на нарушени терени. Извършват всички видове геодезични и фотограметрични работи, свързани с проучването, проектирането, трасирането, строителството, оборудването и експлоатацията на инженерни съоръжения, с комасацията, уредбата и управлението на земеделските земи, с обработката и интерпретацията на космични измервания с геодинамични изследвания. Определят деформации на инженерни съоръжения и изследват свлачищни и геодинамични процеси и явления.

В резултат на обучението си випускникът придобива образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността “Геодезия” от регулираната професия “Инженер в геодезията, картографията и кадастъра“.

Инженерите в “Геодезията, картографията и кадастъра“ проучват, проектират и изграждат противоерозионни и хидромелиоративни съоръжения и обекти, извършват оценка на недвижими имоти, създават и поддържат автоматизирани информационни системи за територията, извършват административно техническо обслужване на населението.

Професионална реализация:

Завършилите тази специалност работят и като административни и технически ръководители, като мениджъри, проектанти и технически изпълнители в различните институции и фирми, извършващи геодезическа, фотограметрична, картографска и кадастрална дейност, в техническите служби към административните държавни и местни органи за управление, в научноизследователски и проектантски институции и фирми, в отраслите строителство, земеделие, икономика, енергетика и др.
Съгласно действащите Закон за геодезията и картографията (ЗГК) и Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), дейностите по геодезия, картография и кадастър се извършват от физически и юридически лица, получили правоспособност по реда и при условията на ЗКИР.

Семестриална такса

За специалността „Геодезия“ семестриалната такса за учебната 2022-2023 година е 300 лв за редовна форма на обучение.

 

Страницата е обновена на 20 юни 2022, 12:02 часа
Назад
Върни се горе