ОКС „Магистър” - специалност Изкуствен интелект
Област на висше образование: 5. „Технически науки”

Образователно-квалификационна степен: „Магистър”

Професионална квалификация: Компютърен инженер – експерт по изкуствен интелект

Форма на обучение: Дистанционна

Срок на обучение: 1 (една) години, 2 семестъра

Обучаващи звена
 • факултет „Артилерия, ПВО и КИС” от НВУ „В. Левски”;
 • факултет „Геолого-географски” от СУ „Св. Кл. Охридски”.
Език за провеждане: Български/Английски език

Кандидатите трябва да са придобили ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в следните професионални направления:

 • 5.3. „Комуникационна и компютърна техника”;
 • 5.2. „Електроника, електротехника и автоматика”;
 • 4.6. „Информатика и компютърни науки”.

Основна цел на обучението е подготовка на висококвалифицирани компютърни инженери, притежаващи ключови компетенции в областта на изкуствения интелект

Какво ще уча?

Обучението на експертите по изкуствен интелект е структурирано в задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. В задължителните дисциплини се изучават фундаменталната теория за изкуствения интелект – невронни мрежи, размита логика, еволюционни и генетични алгоритми, както и тяхното приложение в практиката в областта на програмиране на системи с изкуствен интелект, извличане на знания от данни, компютърно зрение, компютърна лингвистика. Избираемите дисциплини осигуряват специфични знания и компетентности по специалността. Изучават се машинно обучение и самообучение, дълбоко структурирано обучение, роботизирани системи с изкуствен интелект, приложение на изкуствен интелект в практиката. За факултативно изучаване са предвидени правните нормите и етичните аспекти на изкуствения интелект.

Какви знания и умения ще придобия?

В резултат на обучението си студентите по специалност „Изкуствен интелект” в магистърска степен придобиват познания в областта на:

 • съвременните информационни системи и технологии;
 • теоретичните основи на изкуствения интелект;
 • програмните езици за създаване на приложения с използване на теоретичните концепции и алгоритми, свързани с изкуствения интелект;
 • основни методи, подходи и средства за осигуряване на сетивност и комуникативност на компютърните системи, по отношение на разпознаване на изображения и компютърни зрение, разпознаване на звуци и анализ на речта;
 • методи за обучение и самообучение на компютърни системи с изкуствен интелект;
 • възможностите за реализация на роботизирани системи с използване на изкуствен интелект;
 • практическо приложение на системи с изкуствения интелект в различни сфери от практиката.

Възможности за реализация

Завършилите специалност „Изкуствен интелект” компютърни инженери имат широкопрофилна, интердисциплинарна професионална подготовка, която им позволява да се реализират като изпълнителски и ръководни кадри в производствени и непроизводствени сфери като:

 • системни и приложни разработчици на специфични апаратно-програмни продукти за анализ и реализация на изкуствен интелект;
 • компютърни инженери при внедряване и експлоатация на компютърни системи, комплекси и мрежи с използване на изкуствен интелект;
 • специалисти в работни групи за създаване, верификация и внедряване на математически и програмни модели на системи с изкуствен интелект;
 • специалисти в екипи за организация и управление на процесите на разработка, внедряване и експлоатация на системи с изкуствен интелект.

В съответствие с националната класификация на професиите и длъжностите, могат да се реализират в следните направления:

 • компютърни инженери;
 • експерти по изкуствен интелект;
 • софтуерни разработчици на приложения с изкуствен интелект;
 • анализатори на приложения с изкуствен интелект;
 • специалисти по приложна реализация на системи и инженерни приложения с изкуствен интелект в практиката.

Възможности за студентска мобилност

Лицата, обучаващи се в магистърската програма имат възможност за участие в изходяща мобилност с цел обучение по проект BG05M2OP001-2.016-0003 - „Модернизация на Национален военен университет "В. Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионално направление 5.3 Компютърна и комуникационна техника” по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Мобилността ще се реализира в асоциираните партньори по проекта - Военно-техническата академия, гр. Букурещ, Румъния.

Други възможности в рамките на обучението

Лицата, обучаващи се в магистърската програма имат възможност за безплатно участие в различни студентски клубове, допълнителни обучения по „Предприемачески умения“, „Презентационни умения“, „Дигитална креативност“, „Комуникационни технологии в сигурността“, кариерни борси, кариерни акселератори, състезания за студентски бизнес идеи в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0003 - „Модернизация на Национален военен университет "В. Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионално направление 5.3 „Компютърна и комуникационна техника” по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Документи за кандидатстване

• Заявление (образец) - изтегли (DOCX);
• Диплома за завършено висше образование (академична справка или уверение, в което е вписан средния успех от курса на обучение и средния успех от държавните изпити);
• платежен документ за платена такса за кандидатстване.

Срокове и места за кандидатстване

• Срокът за кандидатстване е до 30.09.2023 г.;
• Документи се подават:
гр. Шумен - на адрес: гр. Шумен, ул. Карел Шкорпил 1, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Деканат.

Онлайн на имейл:
• oup@abv.bg

Такси за кандидатстване и обучение

• Такса за кандидатстване - 10 лв.;
• Такса за документи за записване (студентска книжка, лична карта, декларация за съгласие за използване на лични данни) - 25 лв.;
• Такси за обучение:
    o Дистанционна форма на обучение - 700 лв. на семестър

Телефони за допълнителна информация

0898428302; 0886909928

Банкова сметка

НВУ „В. Левски”, факултет "Артилерия, ПВО и КИС" - гр. Шумен
Банка ОББ – клон Шумен
IBAN: BG82UBBS80023106031902
BIC: UBBSBGSF

Страницата е обновена на 31 август 2023, 11:38 часа
Назад
Върни се горе