Обучение на студенти

ОКС „МАГИСТЪР“

„Компютърно моделиране в индустрията“ със срок на обучение два семестъра

Професионална квалификация „Инженер“

Форма на обучение – задочна

Срок на обучение – 1 годинa (2 семестъра).

Изисквания

Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“ или „МАГИСТЪР“ в професионална област  5."Технически науки“ с успех от дипломата не по-нисък от добър.

Приемът се извършва чрез конкурс по документи.

Семестриална такса

За специалността "Компютърно моделиране в индустрията“ семестриалната такса за учебната 2022-2023 година е 600 лв.

Обучение

В учебния план на специалността са включени 11 дисциплини, всяка от които е с форма на контрол семестриален изпит. Обучението завършва със защита на дипломна работа. Общо за курса на обучение кредитите са 75, от които 15 за разработване и защита на дипломен проект. Завършилите успешно специалността „Компютърно моделиране в индустрията“ получават диплома за придобита ОКС „Магистър“ с професионална квалификация – „Инженер“. При писмено заявяване с молба по образец на завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

Отличителни особености на използваните образователни технологии:

 •  акцентиране върху задълбочена фундаментална подготовка в областта на компютърните науки, позволяващо гъвкава адаптация на обучаемите към изменящите се потребности на външната среда;
 • интегриране на образованието с науката и бизнеса, използване на иновационни технологии за обучение, включване на научни и практически задачи в учебния процес, осигуряване на практическа подготовка в подходящи фирми и институции;
 •  съответствие със световните тенденции за многостепенен образователен модел: бакалавър – магистър – доктор;
 •  изучаване на специализирани програмни продукти.

Реализация

 В съответствие с националната класификация на професиите и длъжностите завършилите специалност „Компютърно моделиране в индустрията“ могат да се реализират на следните длъжности:

 • проектант на машиностроителни изделия, възли и съоръжения в индустрията;
 • конструктор на машиностроителни изделия, възли и съоръжения;
 • сервизен и маркетингов специалист по техническото обслужване на индустриални изделия;
 • специалист в работни групи за създаване, верификация и внедряване на приложни програмни модели за проектиране на индустриални изделия;
 • специалист в екипи за организация и управление на процесите на разработка, внедряване и експлоатация;;
 • Други длъжности, съответстващи на подготовката им.


„Компютърно моделиране в индустрията“ със срок на обучение четири семестъра

Професионална квалификация „Инженер“

Форма на обучение – задочна

Срок на обучение – 2 години (4 семестъра).

Изисквания

Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“ или „МАГИСТЪР“ в професионални области, различни от 5.Технически науки с успех от дипломата не по-нисък от добър.

Приемът се извършва чрез конкурс по документи.

Семестриална такса

За специалността „Компютърно моделиране в индустрията“ семестриалната такса за учебната 2022-2023 година е 600 лв.

Обучение

В учебния план на специалността са включени 21 дисциплини, всяка от които е с форма на контрол семестриален изпит. Обучението завършва със защита на дипломна работа. Общо за курса на обучение кредитите са 135, от които 15 за разработване и защита на дипломен проект. Завършилите успешно специалността „Компютърно моделиране в индустрията“ получават диплома за придобита ОКС „Магистър“ с професионална квалификация – „Инженер“. При писмено заявяване с молба по образец на завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

Отличителни особености на използваните образователни технологии:

 •  акцентиране върху задълбочена фундаментална подготовка в областта на компютърните науки, позволяващо гъвкава адаптация на обучаемите към изменящите се потребности на външната среда;
 • интегриране на образованието с науката и бизнеса, използване на иновационни технологии за обучение, включване на научни и практически задачи в учебния процес, осигуряване на практическа подготовка в подходящи фирми и институции;
 •  съответствие със световните тенденции за многостепенен образователен модел: бакалавър – магистър – доктор;
 • изучаване на специализирани програмни продукти;

Реализация

 В съответствие с националната класификация на професиите и длъжностите завършилите специалност „Компютърни технологии за проектиране“ могат да се реализират на следните длъжности:

 • проектант на машиностроителни изделия, възли и съоръжения в индустрията;
 •  конструктор на машиностроителни изделия, възли и съоръжения;
 • сервизен и маркетингов специалист по техническото обслужване на индустриални изделия;
 • специалист в работни групи за създаване, верификация и внедряване на приложни програмни модели за проектиране на индустриални изделия;
 • специалист в екипи за организация и управление на процесите на разработка, внедряване и експлоатация;
 • Други длъжности, съответстващи на подготовката им.

 

Страницата е обновена на 08 юли 2022, 17:48 часа
Назад
Върни се горе