Обучение на студенти

ОКС „МАГИСТЪР“

„Компютърно проектиране на изделия със специално предназначение“ със срок на обучение два семестъра

Професионална квалификация „Инженер, проектиране на изделия със специално предназначение“

Форма на обучение – задочна

Срок на обучение – 1 годинa (2 семестъра).

Изисквания

Изисквания: Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“ или „МАГИСТЪР“ в професионални направления 5.1 "Машинно инженерство", 5.5 "Транспорт, корабоплаване и авиация" и 5.13 "Общо инженерство" с успех от дипломата не по-нисък от добър.

Приемът се извършва чрез конкурс по документи.

Семестриална такса

За специалността „Компютърно проектиране на изделия със специално предназначение“ семестриалната такса за учебната 2022-2023 година е 600 лв.

Обучение

В учебния план на специалността са включени 9 дисциплини, всяка от които е с форма на контрол семестриален изпит. Обучението завършва със защита на дипломна работа. Общо за курса на обучение кредитите са 60, от които 15 за разработване и защита на дипломен проект. Завършилите успешно специалността „Компютърно проектиране на изделия със специално предназначение“ получават диплома за придобита ОКС „Магистър“ с професионална квалификация – „Инженер, проектиране на изделия със специално предназначение“. При писмено заявяване с молба по образец на завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

Отличителни особености на използваните образователни технологии:

 •  акцентиране върху задълбочена фундаментална подготовка в областта на компютърните науки, позволяващо гъвкава адаптация на обучаемите към изменящите се потребности на външната среда;
 • интегриране на образованието с науката и бизнеса, използване на иновационни технологии за обучение, включване на научни и практически задачи в учебния процес, осигуряване на практическа подготовка в подходящи фирми и институции;
 •  съответствие със световните тенденции за многостепенен образователен модел: бакалавър – магистър – доктор;
 •  изучаване на специализирани програмни продукти.

Реализация

 В съответствие с националната класификация на професиите и длъжностите завършилите специалност „Компютърно проектиране на изделия със специално предназначение“ могат да се реализират на следните длъжности:

 •  проектант на машиностроителни изделия, възли и съоръжения със специализирано предназначение;
 •  конструктор на машиностроителни изделия, възли и съоръжения със специализирано предназначение;
 •  сервизен и маркетингов специалист по техническото обслужване на изделия със специално предназначение;
 •  специалист в работни групи за създаване, верификация и внедряване на приложни програмни модели за проектиране на изделия със специално предназначение;
 •  специалист в екипи за организация и управление на процесите на разработка, внедряване и експлоатация на изделия със специално предназначение
 • други длъжности, съответстващи на подготовката им.


„Компютърно проектиране на изделия със специално предназначение“ със срок на обучение четири семестъра

Професионална квалификация „Инженер, проектиране на изделия със специално предназначение“

Форма на обучение – задочна

Срок на обучение – 2 години (4 семестъра).

Изисквания

Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“ или „МАГИСТЪР“ в професионални направления, различни от 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“, 5.2 „Електроника, електротехника и автоматика“, 4.6 „Информатика и компютърни науки“, 5.1 „Машинно инженерство“, 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“ и 5.13 „Общо инженерство“ с успех от дипломата не по-нисък от добър.

Приемът се извършва чрез конкурс по документи.

Семестриална такса

За специалността „Компютърно проектиране на изделия със специално предназначение“ семестриалната такса за учебната 2022-2023 година е 600 лв.

Обучение

В учебния план на специалността са включени 16 дисциплини, всяка от които е с форма на контрол семестриален изпит. Обучението завършва със защита на дипломна работа. Общо за курса на обучение кредитите са 120, от които 15 за разработване и защита на дипломен проект. Завършилите успешно специалността „Компютърно проектиране на изделия със специално предназначение“ получават диплома за придобита ОКС „Магистър“ с професионална квалификация – „Инженер, проектиране на изделия със специално предназначение“. При писмено заявяване с молба по образец на завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

Отличителни особености на използваните образователни технологии:

 •  акцентиране върху задълбочена фундаментална подготовка в областта на компютърните науки, позволяващо гъвкава адаптация на обучаемите към изменящите се потребности на външната среда;
 • интегриране на образованието с науката и бизнеса, използване на иновационни технологии за обучение, включване на научни и практически задачи в учебния процес, осигуряване на практическа подготовка в подходящи фирми и институции;
 •  съответствие със световните тенденции за многостепенен образователен модел: бакалавър – магистър – доктор;
 • изучаване на специализирани програмни продукти;

Реализация

 В съответствие с националната класификация на професиите и длъжностите завършилите специалност „Компютърно проектиране на изделия със специално предназначение“ могат да се реализират на следните длъжности:

 • проектант на машиностроителни изделия, възли и съоръжения със специализирано предназначение;
 •  конструктор на машиностроителни изделия, възли и съоръжения със специализирано предназначение;
 •  сервизен и маркетингов специалист по техническото обслужване на изделия със специално предназначение;
 •  специалист в работни групи за създаване, верификация и внедряване на приложни програмни модели за проектиране на изделия със специално предназначение;
 •  специалист в екипи за организация и управление на процесите на разработка, внедряване и експлоатация на изделия със специално предназначение
 • други длъжности, съответстващи на подготовката им.

 

Страницата е обновена на 08 юли 2022, 17:49 часа
Назад
Върни се горе