Обучение на студенти

ОКС "Бакалавър"

Компютърни технологии за проектиране

Обучението в бакалавърската програма “Компютърни технологии за проектиране” осигурява задълбочена фундаментална подготовка в сферата на компютърните системи и технологии, съчетана с профилиране в специалността. Обучението приключва с държавен изпит по специалността „Компютърни технологии за проектиране”.

Получава се професионална квалификация „бакалавър – инженер“.

Основна цел на обучението е подготовка на висококвалифицирани инженери, притежаващи ключови компетенции в областта на приложението на компютърните технологии в машинното инженерство.

Акцентира се върху приложението на съвременните компютърни и информационни технологии в сферата на машинното инженерство, позволяващо гъвкава адаптация на обучаемите към нарастващите изисквания на индустрията. Използват се иновационни технологии за обучение, включване на реални научни и практически задачи в учебния процес, изучаване на съвременни информационни технологии за проектиране в машиностроенето, осигуряване на реална практика във фирми от индустрията.

Придобиват се основни знания по: съвременните информационни технологии и теорията на компютърните системи; приложението на алгоритми за програмиране, системното и приложно програмно осигуряване за създаване на приложни програми; софтуерните компютърни архитектури и организация на компютърните системи; съвременните интерфейси за човеко-компютърно взаимодействие; операционните системи; базите от данни и информационни системи; приложното програмно осигуряване и компютърните технологии за проектиране; микропроцесорни устройства и компютърни системи за управление на машини; технологични процеси и системи от машини; методите за автоматизирано проектиране на устройства, машини и системи от машини; разработването на СNC програми; симулационното моделиране поведението на системи и процеси; компютърното моделиране на елементната машинна база и инструменталното осигуряване и екипировка; компютърното проектиране на технологични процеси; компютърните технологии в машиностроенето; принципите, методите и средствата за автоматизация и роботизация на съвременното производството.

Професионални компетенции: компютърно проектиране на детайли, елементи, възли и машини, технологични процеси и системи от машини; разработване на приложно програмно осигуряване за специализирани компютърни системи в индустрията; адаптиране и внедряване на съвременни компютърни технологии в индустрията; експлоатация и поддържане на автоматизирано и роботизирано производство; участие в процеса на управление на жизнения цикъл на машиностроителните изделия, а също така и при анализа на методите за тяхната утилизация; подготовка на техническа документация съгласно българския и европейски стандарти.

Професионална реализация на обучаемите:

 •  конструктор на машиностроителни изделия, възли, машини и съоръжения с общо и специализирано предназначение;
 • сервизен и маркетингов специалист по приложението на компютърните технологии за проектиране в индустрията;
 • специалист в работни групи за създаване, верификация и внедряване на приложни програмни модели на информационни процеси и системи обслужващи промишлеността;
 • специалист в екипи за организация и управление на процесите на разработка, внедряване и експлоатация на специализирани компютърни системи и мрежи в индустрията;
 • да извършва консултантска и експертна дейност в интерес на държавни институции и неправителствени организации;
 • да работи в областта на образованието и други сфери на социално политическия живот.

В съответствие с националната класификация на професиите и длъжностите могат да се реализират в следните направления:

 •  инженер, проектант, конструктор;
 • инженер, автоматизация на производството;
 •  инженер, производствена ефективност;
 •  инженер, индустриални машини и системи;
 • инженер, инструментална екипировка;
 •  дизайнер във всички отрасли на индустрията.

Семестриална такса

За специалността „Компютърни технологии за проектиране“ семестриалната такса за учебната 2022-2023 година е 300 лв за редовна форма на обучение и 300 лв за задочна.

 

Страницата е обновена на 20 юни 2022, 12:02 часа
Назад
Върни се горе