Обучение на студенти

ОКС „МАГИСТЪР“

„Компютърни технологии за проектиране“ със срок на обучение два семестъра

Професионална квалификация „Компютърен инженер“

Форма на обучение – задочна

Срок на обучение – 1 годинa (2 семестъра).

Изисквания

Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“ или „МАГИСТЪР“ в професионални направления 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“, 5.2 „Електроника, електротехника и автоматика“, 4.6 „Информатика и компютърни науки“, 5.1 „Машинно инженерство“, 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“ и 5.13 „Общо инженерство“ с успех от дипломата не по-нисък от добър.

Приемът се извършва чрез конкурс по документи.

Семестриална такса

За специалността „Компютърни технологии за проектиране“ семестриалната такса за учебната 2022-2023 година е 600 лв.

Обучение

В учебния план са включени 9 дисциплини, всяка от които е с форма на контрол семестриален изпит. Обучението завършва със защита на дипломна работа. Общо за курса на обучение кредитите са 72, от които 15 за разработване и защита на дипломен проект. Завършилите успешно специалността „Компютърни технологии за проектиране“ получават диплома за придобита ОКС „Магистър“ с професионална квалификация – „Компютърен инженер“. При писмено заявяване с молба по образец на завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

Отличителни особености на използваните образователни технологии:

 •  акцентиране върху задълбочена фундаментална подготовка в областта на компютърните науки, позволяващо гъвкава адаптация на обучаемите към изменящите се потребности на външната среда;
 • интегриране на образованието с науката и бизнеса, използване на иновационни технологии за обучение, включване на научни и практически задачи в учебния процес, осигуряване на практическа подготовка в подходящи фирми и институции;
 •  съответствие със световните тенденции за многостепенен образователен модел: бакалавър – магистър – доктор;
 •  изучаване на специализирани програмни продукти;
 • концепцията за обучение е съобразена с препоръките на световната компютърна общност за подготовка в областта на компютърното инженерство, описани в документа Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Engineering (CCCE - Final Report) на организациите Computer Society на IEEE и Association for Computing Machinery.

Реализация

 В съответствие с националната класификация на професиите и длъжностите завършилите специалност „Компютърни технологии за проектиране“ могат да се реализират на следните длъжности:

 • Специалист, приложно програмиране;
 • Програмист, системи за управление на бизнеса;
 • Инженер-проектант;
 • Инженер-конструктор;
 • Инженер по автоматизация на производството;
 • Инженер по производствена ефективност;
 • Инженер по индустриални машини и системи;
 • Инженер по инструментална екипировка;
 • Инженер по специално въоръжение и техника;
 • Дизайнер във всички отрасли на индустрията;
 • Други длъжности, съответстващи на подготовката им.


„Компютърни технологии за проектиране“ със срок на обучение четири семестъра

Професионална квалификация „Компютърен инженер“

Форма на обучение – задочна

Срок на обучение – 2 години (4 семестъра).

Изисквания

Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“ или „МАГИСТЪР“ в професионални направления, различни от 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“, 5.2 „Електроника, електротехника и автоматика“, 4.6 „Информатика и компютърни науки“, 5.1 „Машинно инженерство“, 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“ и 5.13 „Общо инженерство“ с успех от дипломата не по-нисък от добър.

Приемът се извършва чрез конкурс по документи.

Семестриална такса

За специалността „Компютърни технологии за проектиране“ семестриалната такса за учебната 2022-2023 година е 600 лв.

Обучение

В учебния план са включени 19 дисциплини, всяка от които е с форма на контрол семестриален изпит. Обучението завършва със защита на дипломна работа. Общо за курса на обучение кредитите са 132, от които 15 за разработване и защита на дипломен проект. Завършилите успешно специалността „Компютърни технологии за проектиране“ получават диплома за придобита ОКС „Магистър“ с професионална квалификация – „Компютърен инженер“. При лично писмено заявяване с молба по образец на завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

Отличителни особености на използваните образователни технологии:

 •  акцентиране върху задълбочена фундаментална подготовка в областта на компютърните науки, позволяващо гъвкава адаптация на обучаемите към изменящите се потребности на външната среда;
 • интегриране на образованието с науката и бизнеса, използване на иновационни технологии за обучение, включване на научни и практически задачи в учебния процес, осигуряване на практическа подготовка в подходящи фирми и институции;
 •  съответствие със световните тенденции за многостепенен образователен модел: бакалавър – магистър – доктор;
 • изучаване на специализирани програмни продукти;

- концепцията за обучение е съобразена с препоръките на световната компютърна общност за подготовка в областта на компютърното инженерство, описани в документа Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Engineering (CCCE - Final Report) на организациите Computer Society на IEEE и Association for Computing Machinery.

Реализация

 В съответствие с националната класификация на професиите и длъжностите завършилите специалност „Компютърни технологии за проектиране“ могат да се реализират на следните длъжности:

 • Специалист, приложно програмиране;
 • Програмист, системи за управление на бизнеса;
 • Инженер-проектант;
 • Инженер-конструктор;
 • Инженер по автоматизация на производството;
 • Инженер по производствена ефективност;
 • Инженер по индустриални машини и системи;
 • Инженер по инструментална екипировка;
 • Инженер по специално въоръжение и техника;
 • Дизайнер във всички отрасли на индустрията;
 • Други длъжности, съответстващи на подготовката им.

 

Страницата е обновена на 22 юни 2022, 11:21 часа
Назад
Върни се горе