Обучение на студенти

ОКС „Бакалавър”

Компютърни системи и технологии

Обучението на студенти в образователно-квалификационна степен бакалавър е със срок:

  • редовна форма на обучение - 4 години,
  • задочна форма на обучение - 4 години.

Обучението приключва с държавен изпит (или дипломна работа) по специалността „Компютърни системи и технологии” и професионална квалификация компютърен инженер.

Основната цел на обучението е подготовка на висококвалифицирани специалисти, притежаващи ключови компетенции в областта на компютърните системи и технологии.

Обучението е в съответствие с многостепенния образователен модел бакалавър - магистър - докторант.

Съдържанието на учебните програми е в съответствие с препоръките за обучение на бакалаври в областта на компютърните науки, описани в документа Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Engineering (CCCE - Final Report, 2004) на организациите IEEE Computer Society и Association for Computing Machinery.

Акцентира се върху фундаменталното образование в областта на компютърните науки, позволяващо гъвкава адаптация на обучаемите към изменящите се потребности на външната среда.

Използват се иновационни технологии за обучение, включват се реални научни и практически задачи в учебния процес, изучават се съвременни информационни технологии в компютърната област, осигурява се реална практика в подходящи фирми от компютърния бранш.

Залага се на развитие на личността, формиране на лидерски качества, екипна работа, социална и професионална отговорност, креативност в мисленето, изследователски, аналитични и организационни компетенции на студентите.

В процеса на обучение студентите получават знания в следните области: математика, електроника, английски език, програмно инженерство (алгоритми, програмиране), компютърно инженерство (цифрова схемотехника, организация на компютъра и компютърни архитектури, компютърна периферия, компютърни мрежи), програмно осигуряване на компютърните системи (операционни системи, бази от данни, компютърна графика, мултимедийни системи и др.), професионална практика.

Професионалната реализация на успешно завършилите може да бъде в учреждения, институции и производствени предприятия, които използват компютърна техника за извършване на проучвателна, внедрителска, експлоатационна, производствена, технологична, фирмена и сервизна дейност в областта на компютърните системи и технологии.

Семестриална такса

За специалността „Компютърни системи и технологии“ семестриалната такса за учебната 2020-2021 година е 220 лв за редовна форма на обучение и 200 лв за задочна.

 

 

Страницата е обновена на 20 юни 2022, 12:02 часа
Назад
Върни се горе