Обучение на студенти

ОКС „МАГИСТЪР”

„Компютърни системи и технологии“ със срок на обучение два семестъра

Образователно-квалификационна степен  – „Магистър“

Професионална квалификация  – „Компютърен инженер“

Форма на обучение – задочна

Срок на обучение – 1 годинa (2 семестъра)

Изисквания Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“ или „МАГИСТЪР“ в професионални направления 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“, 5.2. „Електроника, електротехника и автоматика“ и 4.6. „Информатика и компютърни науки“ с успех от дипломата не по-нисък от добър.

Приемът се извършва чрез конкурс по документи.

Семестриална такса

За специалността „Компютърни системи и технологии“ семестриалната такса за учебната 2022-2023 година е 600 лв.

Обучение

В учебния план на специалността са включени 11 дисциплини, всяка от които е с форма на контрол семестриален изпит. Обучението завършва със защита на дипломна работа. Общо за курса на обучение кредитите са 75, от които 15 за разработване и защита на дипломен проект. Завършилите успешно специалността „Компютърни системи и технологии“ получават диплома за придобита ОКС „Магистър“ с професионална квалификация – „Компютърен инженер“. При писмено заявяване с молба по образец на завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

Отличителни особености на използваните образователни технологии:

 •  акцентиране върху задълбочена фундаментална подготовка в областта на компютърните науки, позволяващо гъвкава адаптация на обучаемите към изменящите се потребности на външната среда;
 • интегриране на образованието с науката и бизнеса, използване на иновационни технологии за обучение, включване на научни и практически задачи в учебния процес, осигуряване на практическа подготовка в подходящи фирми и институции;
 •  съответствие със световните тенденции за многостепенен образователен модел: бакалавър – магистър – доктор;
 •  изучаване на специализирани програмни продукти; - концепцията за обучение е съобразена с препоръките на световната компютърна общност за подготовка в областта на компютърното инженерство, описани в документа Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Engineering (CCCE - Final Report) на организациите Computer Society на IEEE и Association for Computing Machinery.

Реализация

В съответствие с националната класификация на професиите и длъжностите завършилите специалност „Компютърни системи и технологии“ могат да се реализират на следните длъжности:

 • Софтуерни разработчици;
 •  Приложни програмисти;
 •   Проектанти и администратори на бази данни;
 •  Специалисти по компютърни мрежи;
 •  Системни администратори;
 •  Специалисти по сигурност на компютърни системи и мрежи;
 •  Системни анализатори;
 •  Други длъжности, съответстващи на подготовката им.

„Компютърни системи и технологии“ със срок на обучение четири семестъра

Образователно-квалификационна степен  – „Магистър“

 Професионална квалификация  – „Компютърен инженер“

Форма на обучение – задочна

Срок на обучение – 2 годинa (4 семестъра)

Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен, „БАКАЛАВЪР“ или „МАГИСТЪР“ в професионални направления, различни от 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“, 5.2. „Електроника, електротехника и автоматика“ и 4.6. „Информатика и компютърни науки“ с успех от дипломата не по-нисък от добър. 

Приемът се извършва чрез конкурс по документи.

Семестриална такса

За специалността „Компютърни системи и технологии“ семестриалната такса за учебната 2022-2023 година е 600 лв.

Обучение

В учебния план на специалността са включени 22 дисциплини, всяка от които е с форма на контрол семестриален изпит. Обучението завършва със защита на дипломна работа. Общо за курса на обучение кредитите са 135, от които 15 за разработване и защита на дипломен проект. Завършилите успешно специалността „Компютърни системи и технологии“ получават диплома за придобита ОКС „Магистър“ с професионална квалификация – „Компютърен инженер“. При писмено заявяване с молба по образец на завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.Отличителни особености на използваните образователни технологии:

 - акцентиране върху задълбочена фундаментална подготовка в областта на компютърните науки, позволяващо гъвкава адаптация на обучаемите към изменящите се потребности на външната среда;

- интегриране на образованието с науката и бизнеса, използване на иновационни технологии за обучение, включване на научни и практически задачи в учебния процес, осигуряване на практическа подготовка в подходящи фирми и институции;

 - съответствие със световните тенденции за многостепенен образователен модел: бакалавър – магистър – доктор;

 - изучаване на специализирани програмни продукти; - концепцията за обучение е съобразена с препоръките на световната компютърна общност за подготовка в областта на компютърното инженерство, описани в документа Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Engineering (CCCE - Final Report) на организациите Computer Society на IEEE и Association for Computing Machinery.

Реализация

В съответствие с националната класификация на професиите и длъжностите завършилите специалност „Компютърни системи и технологии“ могат да се реализират на следните длъжности:

 • Софтуерни разработчици;
 •  Приложни програмисти;
 •   Проектанти и администратори на бази данни;
 •  Специалисти по компютърни мрежи;
 •  Системни администратори;
 •  Специалисти по сигурност на компютърни системи и мрежи;
 •  Системни анализатори;
 •  Други длъжности, съответстващи на подготовката им.

 

Страницата е обновена на 22 юни 2022, 11:20 часа
Назад
Върни се горе