Обучение на студенти

ОКС „МАГИСТЪР”

 „Комуникационна техника и технологии“ със срок на обучение два семестъра

Образователно-квалификационна степен - „Магистър“

Професионална квалификация - „Инженер по комуникации“

Форма на обучение – задочна

Срок на обучение – 1 година (2 семестъра)

Изисквания

Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“ или „МАГИСТЪР“ в професионални направления 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“ и 5.2. „Електроника, електротехника и автоматика“ с успех от дипломата не по-нисък от добър. Приемът се извършва чрез конкурс по документи.

Семестриална такса

За специалността „Комуникационна техника и технологии“ семестриалната такса за учебната 2023-2024 година е 700 лв..

Обучение

В учебния план са включени 10 дисциплини, всяка от които завършва с форма на контрол семестриален изпит. Обучението завършва със защита на дипломна работа. Общо за курса на обучение кредитите са 75, от които 15 за защита на дипломна работа. При завършване на обучението по специалност „Комуникационна техника и технологии“ се издава диплома за придобита ОКС „Магистър“ с професионална квалификация „Инженер по комуникации“. При писмено заявяване с молба по образец на завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

Отличителни особености на използваните образователни технологии:

 • изучаване на принципите при изграждането на клетъчни и мобилни комуникационни системи, предаването на глас, данни и видеоизображения, компютърните комуникации и принципи на адаптивната маршрутизация в тях;
 • проектиране, конструиране, технология и производство на радиоелектронни модули, устройства и системи за телекомуникациите, радио- и телевизионно разпръскване;
 • проектиране, конструиране и програмно осигуряване на компютъризирани средства за управление на телекомуникации, мултимедийни и радиоохранителни системи, кабелни и сателитни комуникационни съоръжения;
 • експлоатация и поддържане на комуникационни съоръжения, средства за връзка със стационарни и подвижни обекти и специализирано технологично оборудване;
 • изучават се видовете модулации и произтичащите от тях особености при изграждането на различните технически устройства (преносна сграда, мултиплекси, средства за защита на информацията, периферия и др.);
 • концепцията за обучение е съобразена с основните положения в съвременните комуникационни и информационни системи, с различните стандартизационни споразумения в НАТО и ЕС.

Реализация

В съответствие с националната класификация на професиите и длъжностите завършилите специалност „Комуникационна техника и технологии“ могат да се реализират като инженери в областта на съвременните радио- и телевизионни приемо-предавателни устройства, радиорелейни, кабелни, сателитни и мултимедийни комуникационни системи, в системи за комуникация с общо и специализирано предназначение.

„Комуникационна техника и технологии“ със срок на обучение четири семестъра

Образователно-квалификационна степен - „Магистър“

 Професионална квалификация - „Инженер по комуникации“

Форма на обучение – задочна

Срок на обучение – 2 години (4 семестъра)

Изисквания

Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“ или „МАГИСТЪР“ в професионални направления, различни от 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“ и 5.2. „Електроника, електротехника и автоматика“ с успех от дипломата не по-нисък от добър.

Семестриална такса

За специалността „Комуникационна техника и технологии“ семестриалната такса за учебната 2022-2023 година е 600 лв.

Обучение

В учебния план са включени 20 дисциплини, всяка от които завършва с форма на контрол семестриален изпит. Обучението завършва със защита на дипломна работа. Общо за курса на обучение кредитите са 135, от които 15 за защита на дипломна работа. Завършилите успешно специалността „Комуникационна техника и технологии“ се издава диплома за придобита ОКС „Магистър“ с професионална квалификация „Инженер по комуникации“. При лично писмено заявяване с молба по образец на завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

Отличителни особености на използваните образователни технологии:

 • изучаване на принципите при изграждането на клетъчни и мобилни комуникационни системи, предаването на глас, данни и видеоизображения, компютърните комуникации и принципи на адаптивната маршрутизация в тях;
 • проектиране, конструиране, технология и производство на радиоелектронни модули, устройства и системи за телекомуникациите, радио- и телевизионно разпръскване;
 • проектиране, конструиране и програмно осигуряване на компютъризирани средства за управление на телекомуникации, мултимедийни и радиоохранителни системи, кабелни и сателитни комуникационни съоръжения;
 • експлоатация и поддържане на комуникационни съоръжения, средства за връзка със стационарни и подвижни обекти и специализирано технологично оборудване;
 • изучават се видовете модулации и произтичащите от тях особености при изграждането на различните технически устройства (преносна сграда, мултиплекси, средства за защита на информацията, периферия и др.);
 • концепцията за обучение е съобразена с основните положения в съвременните комуникационни и информационни системи, с различните стандартизационни споразумения в НАТО и ЕС.

Реализация

В съответствие с националната класификация на професиите и длъжностите завършилите специалност „Комуникационна техника и технологии“ могат да се реализират като инженери в областта на съвременните радио- и телевизионни приемо-предавателни устройства, радиорелейни, кабелни, сателитни и мултимедийни комуникационни системи, в системи за комуникация с общо и специализирано предназначение.

 

Страницата е обновена на 02 август 2023, 17:29 часа
Назад
Върни се горе