Обучение на студенти

ОКС „МАГИСТЪР”

Връзки с обществеността в отбраната и сигурността

Обучението се провежда в област на висшето образование „Сигурност и отбрана”, професионални направления „Национална сигурност” и „Военно дело”.
Дипломиралите се получават професионална квалификация „Експерт по връзки с обществеността в отбраната и сигурността”.

Обучението се провежда в задочна форма.

Срокът за обучение в задочна форма за специалисти, завършили ОКС „Бакалавър” от професионални направления „Национална сигурност” и „Военно дело” е два семестъра. За специалисти, завършили ОКС „Бакалавър” от други професионални направления, обучението е три семестъра.

Обучението завършва със защита на дипломна работа.

В хода на учебния процес студентите получават основна подготовка и задълбочават своите знания по планиране, организация и провеждане на дейността „Връзки с обществеността”.

Студентите придобиват компетентности в изграждане на позитивен имидж и отношение на доверие и сътрудничество между институциите, целевите групи от вътрешната и външната общественост и средствата за масова информация
.
Специализираната подготовка е насочена към изучаване на: техниките и технологиите на връзките с обществеността в структурите за отбрана и сигурност; социалната психология и общественото мнение; социалния маркетинг и рекламата; корпоративния и персоналния имидж; същността на медиите и медийната политика за сигурност; мултимедиите и тяхното приложение в публичните комуникации; връзките с обществеността по време на кризи; стратическите комуникации; ораторското изкуство, етикета, протокола и традициите.

Завършилите успешно обучението си получават необходимата квалификация за работа като есперти по връзки с обществеността в управленските и административни звена по сигурността в Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, останалите министерства, в държавните и изпълнителните агенции по сигурността, в държавната администрация и частния сектор.

Семестриална такса

За специалността „Връзки с обществеността в сигурността и отбраната“ семестриалната такса за учебната 2020-2021 година е 550 лв.

 

 

 

Страницата е обновена на 20 юни 2022, 12:02 часа
Назад
Върни се горе